Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2014, 25269Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT
Logo Koggenland
Parkeerverbod Zuidgouw thv nr.13-23, Ursem
Nummer: 204
*D14.005401*
D14.005401
Burgemeester en Wethouders van Koggenland;
Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreft in beheer van de gemeente;
Overwegingen ten aanzien van het besluit:
Op de Zuidgouw, thv nr. 13-23, te Ursem eenrichtingsverkeer is ingesteld;
dat er regelmatig geparkeerd wordt op de Zuidgouw, deels op het trottoir en deels op de weg;
dat de wegbreedte van de Zuidgouw op dit deel smal is gezien het eenrichtingsverkeer;
dat door de geparkeerde auto’s zowel de doorgang op de Zuidgouw als op het trottoir wordt belemmerd;
dat er op het nabij gelegen parkeerterrein ruim voldoende mogelijkheden zijn om auto’s te parkeren;
dat het om bovengenoemde redenen wenselijk is een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van de weg;
dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990.
Dit verkeersbesluit is genomen na overleg met de verkeerscoördinator Noord-Holland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking.
B E S L U I T :
Instellen parkeerverbod aan beide zijden van de Zuidgouw, ter hoogte van nr. 13 t/m 23, te Ursem. Dit parkeerverbod zal worden aangegeven door het plaatsen van borden E01, één en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening nr. D-500-204.
Dit besluit wordt 5 september 2014 gepubliceerd in de Staatscourant.
Koggenland, 2 september 2014
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
Namens deze,
Gerard van Harskamp
Coördinator Openbare Ruimte
Bezwaarclausule
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant schriftelijk of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Locatie Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) een verzoek om voorlopige voorziening doen.