Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroesbeekStaatscourant 2014, 24780Ruimtelijke plannen

Logo Groesbeek
Verlening omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor bouwen woning aan Bezembinder 4, Groesbeek

Kennisgeving ontwerp beschikking Wabo, Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Groesbeek maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van een woning aan de Bezembinder 4 in Groesbeek.

Datum besluit en verzending: 3 september 2014

Procedure

Voor dit plan wordt de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure gevolgd. Dat houdt in dat voordat een besluit genomen wordt zienswijzen kunnen worden ingediend. Nadat het besluit is genomen kan geen bezwaar gemaakt worden, maar wel kan beroep tegen dat besluit aangetekend worden bij de rechtbank.

Inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 september 2014 gedurende 6 weken ter inzage bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis van Groesbeek. De stukken zijn elke werkdag in te zien op iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis van Groesbeek.

Zienswijze

Een zienswijze kan worden ingediend voordat een besluit is genomen, terwijl een bezwaarschrift wordt ingediend na besluitvorming. Een zienswijze of bedenking is de reactie op een ingediende aanvraag of op een voornemen om een besluit te nemen en wordt ingediend bij burgemeester en wethouders.

Een belanghebbende kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Groesbeek, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Voor nadere informatie dan wel het indienen van een mondelinge zienswijze of indien inzage is gewenst buiten de genoemde kantooruren, kan contact worden opgenomen met een medewerker van het Omgevingsloket, bereikbaar op telefoonnummer 024 – 39 96 111.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.