Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2014, 24763Ruimtelijke plannen

Logo Koggenland
Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Grootweg 13a te Berkhout, Koggenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken bekend dat zij op 21 augustus 2014 het wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout gewijzigd hebben vastgesteld.

Inhoud

Met het wijzigingsplan wordt de voormalige agrarische bedrijfswoning Grootweg 13a te Berkhout voorzien van de aanduiding ‘plattelandswoning’. Hierdoor wordt burgerbewoning van deze woning mogelijk gemaakt. Deze wijzigingsmogelijkheid is opgenomen in artikel 3.7.16 van het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland.

De bij de vaststelling doorgevoerde wijziging heeft betrekking op de zuidelijke grens van het betreffende agrarisch bouwvlak. Deze grens is in overeenstemming gebracht met de bestaande (bebouwings)situatie.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en het gewijzigde wijzigingsplan liggen vanaf 8 september tot en met 19 oktober 2014 (6 weken) ter inzage bij de afdeling Bouwen & Milieu in het gemeentehuis (tijdens openingstijden).

Het vaststellingsbesluit en wijzigingsplan zijn digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl/wonen en werken/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.WPLGGrootweg13a-va01.

Beroepsmogelijkheden

Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift, mits er geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is gedaan.

De Goorn, 7 september 2014