Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2014, 24758Ontheffingen

Logo Noord-Brabant
Aanvraag ontheffing gebruik van 2 kraaienvangkooien Faunabeheereenheid te ’s-Hertogenbosch

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben het volgende besluit genomen wat betreft een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 68 van de Flora- en faunawet:

Op 21 augustus 2014 is de aanvraag om ontheffing van de Faunabeheereenheid te ’s-Hertogenbosch voor het gebruik van 2 kraaienvangkooien op een drietal percelen te Fijnaart in de gemeente Moerdijk verleend voor de periode 22 augustus 2014 tot en met 31 oktober 2014.

Ons kenmerk C2153121.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzending (van 22 augustus 2014 tot en met 2 oktober 2014) bezwaar maken bij de Provincie Noord-Brabant, Hoor- en adviescommissie, Brabantlaan 1, 5216 TV te ‘s-Hertogenbosch. Tevens bestaat op grond van artikel 8:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het postadres van de rechtbank is Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Het besluit ligt gedurende de bezwaarperiode ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te ‘s-Hertogenbosch, contactpersoon mw. E. Deckers, (0485-729189).

Het besluit is digitaal op te vragen bij Groenewetten@brabant.nl.

's-Hertogenbosch, augustus 2014