Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2014, 2466Vergunningen

Logo ’s-Hertogenbosch
Omgevingsvergunning Platostraat 13, ’s-Hertogenbosch

Bekendmaking als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Aanvraag omgevingsvergunning

Bij het college van burgemeester en wethouders is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een tijdelijke unit voor een kinderdagopvang. Het betreft de locatie Platostraat 13. Deze locatie is kadastraal bekend als gemeente ‘s-Hertogenbosch, sectie N, nrs. 01902 ged. en 00277 ged.

Het bouwplan ligt in het bestemmingsplan ‘ZUID‘. Het bouwplan is strijdig met dit bestemmingsplan maar is stedenbouwkundig acceptabel. De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar.

Met toepassing van artikel 2.12 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan het college afwijken van het geldende bestemmingsplan voor een bepaald termijn.

Ontwerp

De ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning heeft van 20 oktober tot en met 2 december 2013 voor iedereen ter inzage gelegen. Tegen deze ontwerpbeschikking zijn wel zienswijzen ingediend.

Verleend

Het college heeft positief op de aanvraag beslist. De omgevingsvergunning is verleend voor een periode van 5 jaar. Kenmerk: WB00006570/3611733/ IMRO-code: NL.IMRO.0796.0002238-1401

Beroep

De omgevingsvergunning ligt met de omgevingsaanvraag met ingang van maandag 03 februari 2014 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het omgevingsloket in het Stadskantoor. Ook kunt u het besluit bekijken op www.s-hertogenbosch.nl , zie <inwoner>, <bouwen en wonen>, <bouwen> en <publicaties omgevingsvergunning>.

Een beroepschrift tegen dit besluit moet worden ingediend bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. De beroepstermijn bedraagt zes weken. Een beroep schort de werking van het besluit niet op.

Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien er geen voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de beschikking in werking na zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Algemene informatie Omgevingsloket

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 57 77 (omgevingsloket)

E-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden omgevingsloket in het Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

's-Hertogenbosch, vrijdag 31 januari 2014