Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2014, 24590Vergunningen

Logo Bergambacht
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning sectie B, nummer 5549 (gelegen aan de Dijklaan), Bergambacht

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat van 3 september tot en met 14 oktober 2014 de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel kadastrale bekend gemeente Bergambacht, sectie B nummer 5549 (perceel gelegen aan de Dijklaan) ter inzage ligt bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

Het ontwerpbesluit betreft het aanleggen van een parkeerterrein ten behoeve van de woningen aan de Dijklaan. Het ontwerpbesluit is nodig omdat het plan niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Dorpsgebied.

Naast het ontwerpbesluit liggen de bijbehorende stukken en de aanvraag om omgevingsgunning ter inzage.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 3, 2860 AA Bergambacht. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak maken met mevrouw N.M. Amelink van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (te bereiken op telefoonnummer 0182 356 514).