Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2014, 24585Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2014, nr. 2014-0000120586, tot wijziging van bijlage 1 van de Remigratieregeling in verband met de toevoeging van Congo en Tsjaad als bestemmingsland

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 5, eerste lid, van het Remigratiebesluit;

Besluit:

ARTIKEL I

In de tabel in bijlage 1 van de Remigratieregeling worden in de alfabetische rangschikking de volgende bestemmingslanden en de daarbij behorende categorieën ingevoegd:

Congo D

Tsjaad D

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 augustus 2014

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

TOELICHTING

De onderhavige wijziging van de Remigratieregeling betreft de toevoeging van de bestemmingslanden Congo en Tsjaad en de bijbehorende categorie in bijlage 1 bij deze regeling. Op dit moment zijn er aanvragers die wensen te vertrekken naar hun herkomstland Congo respectievelijk Tsjaad. Daarom worden de bestemmingslanden Congo en Tsjaad en de daarbij behorende categorieën voor de remigratievoorzieningen met een maandelijkse uitkering toegevoegd aan de tabel in de bijlage van de Remigratieregeling.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, omdat zo spoedig mogelijk duidelijkheid moet bestaan over de hoogte van de voorzieningen.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers en bedrijven.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher