Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2014, 24345Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 16 augustus 2014, nr. A-0-14-0041.001, houdende bevoegdheidverlening aan Inspecteur Generaal leefomgeving en Transport (Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur Generaal Leefomgeving en Transport.)

De Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de overeenkomst gesloten tussen de Staat der Nederlanden en Kiwa N.V. van 10 juli 2009 en nadien gewijzigd;

Gelet op het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport;

Gelet op het Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I);

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Inspecteur Generaal:

de Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport;

b. mandaat:

de bevoegdheid om in naam van de Minister, onderscheidenlijk de Staatssecretaris, besluiten te nemen;

c. machtiging:

de bevoegdheid om in naam van de Minister, onderscheidenlijk de Staatssecretaris, handelingen te verrichten die een publiekrechtelijke noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn; en,

d. de overeenkomst:

overeenkomst aangegaan tussen de Staat der Nederlanden en Kiwa N.V. d.d. 10 juli 2009 en nadien gewijzigd, op basis waarvan Kiwa N.V. een aantal taken uitvoert op het gebied van vergunningverlening.

Artikel 2

  • a. De Inspecteur- Generaal is met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst bevoegd om van de hem op grond van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 verstrekte mandaat en machtiging, aan de voorzitter van de directie van Kiwa N.V. ondermandaat en ondermachtiging te verlenen.

  • b. Als de Inspecteur- Generaal de onder a bedoelde bevoegdheden verleent, is hij bevoegd de voorzitter van de directie van Kiwa N.V. tevens de bevoegdheid te geven om deze bevoegdheden aan één of meer binnen Kiwa Register B.V. werkzame functionarissen te verlenen.

Artikel 3

In bijlage A1a van het Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I) vervallen de in de bij dit besluit behorende bijlage weergegeven onderdelen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

BIJLAGE BIJ HET BESLUIT BEVOEGDHEIDVERLENING INSPECTEUR GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT

Bevoegdheden verkeersleiders

   

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid leerling-luchtverkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.2 of 2.8a

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid luchtverkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.2 en 2.8a

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Verlengen/wijzigen/vernieuwen/wederafgifte bewijs van bevoegdheid leerlingluchtverkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Vernieuwen/wijzigen/wederafgifte bewijs van bevoegdheid verkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid vluchtinformatieverstrekker

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Wijzigen, vernieuwen, wederafgifte bewijs van bevoegdheid vluchtinformatieverstrekker

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid luchthaveninformatieverstrekker

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Wijzigen, vernieuwen, wederafgifte bewijs van bevoegdheid luchthaveninformatie-verstrekker

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Schorsen van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.5

Opleggen van examenverplichting na schorsing van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 36

Intrekken van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.6

Bevoegdheden vliegend personeel

Bewijs van bevoegdheid vliegers ATPL, CPL, CFEL, MPL

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Bewijs van bevoegdheid vliegers RPL, PPL en CPL-FB

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Verlengen, wijzigen of vernieuwen bewijs van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.3

Bewijs van gelijkstelling en erkenning, uitgezonderd m.b.t. medische verklaringen

Wet luchtvaart

art 2.7 en 2.8

Conversie JAA bewijs van bevoegdheid

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

artt. 38 t/m 41

Bevoegdverklaring instructeur (afgifte/verlengen/vernieuwen)

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 3

Bevoegdverklaring LPE

Wet luchtvaart

art 2.2

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 3

Algemene bevoegdverklaring (afgifte/verlengen/vernieuwen)

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 3

Bevoegdverklaring algemeen/bijzonder (nultarief)

 

Ontheffing van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.1 lid 4

Schorsen van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.5

Opleggen van examenverplichting na schorsing van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 36

Intrekken van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.6

Bevoegdheden technisch personeel

 

Afgifte AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Afgifte Part-66 AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Afgifte AML (motor)ZVT

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Afgifte bijzondere bevoegdverklaring AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2 en 5

Afgifte bevoegdverklaring Part-66 AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2 en 5

Verlengen bijzondere bevoegdverklaring AML

Regeling bijzondere bevoegdverklaringen AML en Part-66-AML

art 6

Vernieuwen/wederafgifte AML

Wet luchtvaart

art 2.3, lid 6

Verlengen bijzondere bevoegdverklaring AML (motor) ZVT

Regeling bijzondere bevoegdverklaringen AML en Part-66-AML

art 6

Schorsen en intrekken van de bovenstaande bevoegdheden

Wet luchtvaart

art 2.5 en 2.6

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 36

 

art 10 en 11

Praktijkexamens

 

Praktijkexamens (toedeling ipex)

Wet luchtvaart

art 2.2

 

Examenreglement

art 15

Praktijkexamens (toedeling Minister)

Wet luchtvaart

art 2.2

 

Examenreglement

art 15

TOELICHTING

Gelet op de taken en werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport, is de Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport bij Bekendmaking aanwijzing bevoegde autoriteit EASA 2014) aangewezen als bevoegde autoriteit als bedoeld in door de Europese Unie vastgestelde verordeningen op het gebied van luchtvaart. In dit kader is het functioneel om de Inspecteur- Generaal de bevoegdheid te geven om van het aan hem verleende mandaat en de machtiging, ondermandaat en ondermachtiging te geven aan de voorzitter van de directie van Kiwa N.V. Gelet op de allocatie van de bij de bevoegdheidverlening behorende werkzaamheden binnen het Kiwa- concern, heeft de Inspecteur-Generaal de mogelijkheid om te bepalen dat de voorzitter zijn bevoegdheden aan functionarissen mag doormandateren die deze werkzaamheden verrichten.