Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2014, 24042Ruimtelijke plannen

Logo Reusel-De Mierden
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Stedelijk gebied 2014”, Reusel-De Mierden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 juli 2014 het bestemmingsplan “Stedelijk gebied 2014” gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op:

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de volgende ontwikkelingen:

 • 1. Kailakkers 2a, Hooge Mierde: het betreft hier het saneren van een bestaande bedrijfsruimte van 850 m2 en het verwijderen van bestaande erfverharding van 535 m2. In ruil hiervoor wordt op het perceel een bedrijfswoning met inpandige bedrijfsruimte (voor een administratiekantoor) en een vrijstaand bedrijfsgebouw voor remedialteaching gerealiseerd;

 • 2. Leendestraat 7, Hooge Mierde: het betreft hier het aanpassen van het bestemmingsvlak ‘Wonen’ als gevolg van de verkoop van openbaar groen;

 • 3. Myrthaplein, Hooge Mierde: het betreft hier het planologisch vastleggen dat op het plein maximaal 12 dagen per jaar evenementen, zoals bijvoorbeeld carnaval, de kermis of een jaarmarkt, mogen plaatsvinden;

 • 4. Willibrordlaan, Hulsel: het betreft hier het planologisch vastleggen dat op het plein maximaal 12 dagen per jaar evenementen, zoals bijvoorbeeld carnaval, de kermis of een jaarmarkt, mogen plaatsvinden;

 • 5. Draaiboom 15, Lage Mierde: het betreft hier het aanpassen van het bestemmingsvlak ‘Wonen’ als gevolg van een kadastrale correctie;

 • 6. Richelpad 58-60-62, Lage Mierde: het betreft hier het realiseren van drie vrijstaande levensloopbestendige woningen;

 • 7. Dorpsplein, Lage Mierde: het betreft hier het planologisch vastleggen dat op het plein maximaal 12 dagen per jaar evenementen, zoals bijvoorbeeld carnaval, de kermis of een jaarmarkt, mogen plaatsvinden;

 • 8. Mierdseweg 75, Reusel: het betreft hier het realiseren van een vrijstaande woning ter vervanging van de bestaande woning;

 • 9. Markt/Kerkplein, Reusel: het betreft hier het planologisch vastleggen dat op het plein maximaal 12 dagen per jaar evenementen, zoals bijvoorbeeld carnaval, de kermis of een jaarmarkt, mogen plaatsvinden;

 • 10. Lindestraat 14, Reusel: het betreft hier het aanpassen van het bestemmingsvlak ‘Wonen’ als gevolg van de verkoop van openbaar groen.

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

Gewijzigde vaststelling

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad een aantal wijzigingen aangebracht.

De belangrijkste wijziging voor de toelichting zijn:

De volgende vier locaties zijn buiten het plangebied van het vastgestelde bestemmingsplan gelaten, omdat de economische zekerheid niet is geborgd door een ondertekende (anterieure) overeenkomst:

 • 1. Hoogstraat 1, Hooge Mierde: het betreft hier het beëindigen van een agrarisch bedrijf (boomteelt), waarbij 600 m2 voormalige agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. In ruil hiervoor wordt op het perceel een tweede woning gerealiseerd;

 • 2. De Kanten, Hulsel: het betreft hier het realiseren van één vrijstaande en twee half vrijstaande woningen, waarbij wordt afgeweken van het beeldkwaliteitsplan behorende bij het eerder voor deze locatie vastgestelde bestemmingsplan “biowoningen Janssen”;

 • 3. Mierdseweg 18/Dooleg, Reusel: het betreft hier het slopen van de langgevelboerderij, inclusief bijgebouw aan de Mierdseweg 18 en ter vervanging hiervan twee halfvrijstaande woningen te herbouwen. In ruil daarvoor worden op de achterzijde aan het perceel aan de Dooleg geen vijf maar slechts vier nieuwe woningen gerealiseerd.

 • 4. Wilhelminalaan 81a en 81b en Beukenlaan 1 t/m 7 (oneven), Reusel: het betreft hier het verruimen van de gebruiksmogelijkheden van de panden, zodat deze ook gebruikt kunnen worden voor woondoeleinden en zakelijke dienstverlening.

Voor de locatie Kailakkers 2a in Hooge Mierde wordt naar aanleiding van de stedenbouwkundige randvoorwaarden binnen de bestemming ‘Wonen’ specifieke maatvoeringen opgenomen. Dit geldt ook voor de locatie Lindestraat 14 in Reusel

De belangrijkste wijzigingen voor de planregels zijn:

 • Voor de locatie Kailakkers 2a worden specifieke bouwregels opgenomen;

 • Binnen de bestemming ‘Verkeer’ heeft de gemeenteraad het aantal toegestane evenementen gewijzigd van 12 dagen per jaar in 12 evenementen per jaar.

De belangrijkste wijzigingen voor de verbeelding zijn:

 • Voor de locatie Kailakkers 2a wordt naar aanleiding van de stedenbouwkundige randvoorwaarden binnen het bouwvlak aanduidingen opgenomen voor de in de planregels specifieke maatvoering.

 • Voor de locatie Lindestraat 14 wordt het bouwvlak aangepast en de aanduiding ‘bijgebouwen’ naar achteren verplaatst.

Geen vaststelling exploitatieplan

De gemeenteraad is verplicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wro). Burgemeester en wethouders zijn voor de locaties anterieure overeenkomsten aangegaan, zodat het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig is.

Inzage

Het raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan liggen van maandag 25 augustus 2014 tot en met maandag 6 oktober 2014 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op dinsdag tot 19.00 uur. Tegen betaling van leges kunt u kopieën krijgen van de ter inzage liggende stukken.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook digitaal raadplegen op:

Het identificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is NL.IMRO.1667.BPGsted5005-VAST.

Beroep en voorlopige voorziening

Beroep

Tijdens de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt beroep instellen. Dit kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Ook belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in de gelegenheid zijn geweest om tijdig zienswijzen kenbaar te maken, kunnen beroep instellen.

Tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen kan iedereen beroep instellen.

Spoed

Is het beroepschrift zo spoedeisend dat u de behandeling ervan niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om de inwerkingtreding van het bestemmingsplan uit te stellen. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u een beroepschrift heeft ingediend.

Waar indienen?

Het beroepschrift dient u in bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In beide gevallen betaalt u hier kosten (griffierecht) voor.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de ter inzage termijn. Als binnen de ter inzage termijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Vragen

Voor het inwinnen van nadere informatie kunt u contact opnemen met Màdy Verkooijen. U bereikt haar op maandag t/m donderdag en in de even weken ook op vrijdagochtend via telefoonnummer (0497) 650 608 of via e-mail m.verkooijen@reuseldemierden.nl.

Reusel, 22 augustus 2014.

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden, de secretaris, M.J. Doeven

de burgemeester, H.A.J. Tuerlings.