Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 23915

Gepubliceerd op 22 augustus 2014 09:00Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 21 augustus 2014 nr. IenM/BSK-2014/132277, tot wijziging van de Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s (reparaties en wijziging subsidieplafond)

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de alfabetische rangschikking de volgende begripsbepaling ingevoegd:

ondernemer:

onderneming die in het handelsregister wordt ingeschreven ingevolge artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, dan wel rechtspersoon die in het handelsregister wordt ingeschreven ingevolge artikel 6 van de Handelsregisterwet 2007;.

B

In artikel 3, eerste lid, wordt ‘rechtspersoon’ vervangen door: ondernemer.

C

In artikel 4, eerste lid, wordt ‘Agentschap NL’ vervangen door: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

D

In artikel 6, derde lid, wordt in de aanhef ‘de eerste tenaamgestelde blijkens het kentekenregister’ vervangen door: de ondernemer, tevens eerste kentekenhouder blijkens het kentekenregister,.

E

In artikel 7, eerste lid, wordt ‘€ 20.000.000’ vervangen door: € 12.500.000.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdelen A, B en D, terugwerken tot en met 18 september 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

TOELICHTING

Algemeen

1. Inleiding

Met de onderhavige wijziging van de Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s wordt een vergissing hersteld. Doordat de subsidie was gekoppeld aan het begrip ‘rechtspersoon’, kwamen vof’s en eenmansbedrijven volgens de tekst van de regeling onbedoeld niet in aanmerking voor subsidie. Dit is hersteld door het begrip rechtspersoon te vervangen door het begrip ondernemer.

Daarnaast is het subsidieplafond voor deze regeling verlaagd, omdat, gezien het aantal aanvragen dat tot nog toe voor de regeling is ingediend, in totaal minder budget nodig is.

2. Te verwachten milieueffect

Deze regeling heeft geen milieueffecten, aangezien de bovenbedoelde omissie onlangs is gesignaleerd, en ook in de afgelopen periode volgens de bedoeling van de regeling subsidies aan bedoelde ondernemers zijn uitgekeerd.

3. Administratieve lasten of nalevingskosten van het subsidieprogramma

Met deze regeling treedt geen wijziging op in de administratieve lasten of nalevingskosten.

4. Inwerkingtreding

De onderhavige regeling heeft terugwerkende kracht wat betreft artikel I, onderdelen A, B en D, tot het moment dat het begrip ‘rechtspersoon’ in de regeling werd opgenomen.

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en wijkt daarmee af van de vaste verandermomenten.

De reden hiervoor is, dat een vergissing zo snel mogelijk moet worden hersteld. Uitzonderingsgrond c van het systeem van vaste verandermomenten maakt dit ook mogelijk. Doordat de tekst van de regeling in overeenstemming wordt gebracht met de huidige praktijk en de grondslag voor subsidie nu in een aantal gevallen formeel ontbreekt, is het van belang dat de regeling zo spoedig mogelijk in werking treedt. Dit is tevens de reden, dat wordt afgeweken van de minimale invoeringstermijn van twee maanden.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdelen A, B en D

Deze onderdelen bevatten het herstel van de in het algemeen deel besproken vergissing.

Artikel I, onderdeel C

Dit onderdeel actualiseert de naamgeving van de uitvoerende instantie.

Artikel I, onderdeel E

In dit onderdeel is de verlaging van het subsidieplafond opgenomen, waarvoor de reden in het algemeen deel aan het slot van de inleiding vermeld is.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl