Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidoostStaatscourant 2014, 23789Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Zuidoost
Ontwerpbestemmingsplan E-buurt Daalwijkdreefzone, Amsterdam – Zuidoost

KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 19 augustus 2014 het ontwerpbestemmingsplan E-buurt Daalwijkdreefzone en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, vrijgegeven voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

De grenzen van het plangebied worden gevormd door de Daalwijkdreef aan de noordzijde. Aan de oostzijde sluit het bestemmingsplan aan op het Kokmeeuw fietspad. Aan de zuidzijde sluit het bestemmingsplan aan op de woningbouw van Evergreen I en II, de reeds gebouwde delen van de E-buurt. Aan de westzijde sluit het bestemmingsplan aan op de flat Echtenstein.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 200 woningen mogelijk tussen de Daalwijkdreef en de Egoli in de E-buurt. Door een nieuwe verkavelingopzet is het nieuwe plan voor een klein gedeelte strijdig met het vigerende bestemmingsplan. Een nieuw bestemmingsplan is ook gewenst om de nieuwe, lagere, bouwhoogtes vast te leggen, aangezien gekozen wordt voor veelal laagbouwwoningen in plaats van appartementen die nog uitgangspunt waren in het vigerende plan.

Hogere waarden

De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder zullen voor 123 woningen in het onderhavige ontwerpbestemmingsplan vanwege wegverkeer van de Daalwijkdreef worden overschreden. Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan E-buurt Daalwijkdreefzone en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder liggen met de daarbij behorende stukken met ingang van 21 augustus 2014 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

  • Het stadsdeel Zuidoost, Anton de Komplein 150, Amsterdam. Bel voor openingstijden, 14020 of kijk op www.zuidoost.amsterdam.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan E-buurt Daalwijkdreefzone met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.T1401BPSTD-OW01. Het plan is tevens te downloaden op de website van het stadsdeel. Hoewel de digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan gelijk is aan het exemplaar dat ter inzage ligt, is het mogelijk dat er verschillen zijn ontstaan tussen beide versies. Voor zekerheid omtrent de regeling dient altijd het op www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerde exemplaar te worden geraadpleegd

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres; de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de Dienst Ruimtelijke Ordening, team Juridische en Milieuzaken, telefoonnummer 020 255 1508.

Amsterdam, 20 augustus 2014

burgemeester en wethouders, A.H.P. van Gils secretaris

E.E. van der Laan burgemeester