Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2014, 23699Ruimtelijke plannen

Logo Best
Vaststelling bestemmingsplan ‘Centrum, stationsgebied eo, partiële herziening’, Best

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, derde lid Wro bekend dat de gemeenteraad op 2 juni 2014 het bestemmingsplan ‘Centrum, stationsgebied eo, partiële herziening’ heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld voor de percelen, kadastraal bekend gemeente Best, sectie H, nummers 3466 en deels 4630, 4917, 5112 en 4916 gelegen aan achter de percelen Hoofdstraat 20 tot en met 24 en het perceel, kadastraal bekend gemeente Best, sectie H nummer 5914, gelegen nabij het spoor (momenteel braakliggend). De aanleiding voor de vaststelling van onderhavig bestemmingsplan is een uitspraak van de Raad van State van 12 maart 2014 (nr. 201308298/1/R6) waarbij de Raad van State de gemeenteraad heeft opgedragen om voor de locatie kadastraal bekend gemeente Best, sectie H, nummers 3466 en deels 4630, 4917 en 5112 en de locatie kadastraal bekend gemeente Best, sectie H nummer 5914 een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. De Raad van State bepaalde tevens dat het bestemmingsplan niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hoefde te worden voorbereid. Om die reden heeft er geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.

Het vastgestelde bestemmingsplan kan, met de bijbehorende stukken, vanaf 20 augustus 2014 tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Best. Tevens is het bestemmingsplan in pdf beschikbaar via www.gemeentebest.nl >> projecten >> bestemmingsplan Centrum, stationsgebied eo, partiële herziening en digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0753.bpcentrumpartherz-VG01.

Van 21 augustus 2014 tot en met 1 oktober 2014 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door belanghebbenden.

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Best, 19 augustus 2014