Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2014, 23496Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 20 augustus 2014, nr. IENM/BSK-2014/150188, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 87, zesde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In artikel 1, onder d, van het Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving Wordt ‘87, eerste lid, onderdeel a, en vierde lid’ vervangen door: 87, eerste lid, onderdeel a, vierde en zesde lid.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 februari 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Bezwaarschrift

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

TOELICHTING

Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving in verband met de wet tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU2011, L 55).

Deze wet voegt in artikel 87 van de Wet personenvervoer een zesde lid in, dat bepaalt dat met het toezicht op de naleving van verordening (EU) nr. 181/2011 de bij besluit van de Minister van infrastructuur en Milieu aangewezen personen zijn belast.

Op grond van het onderhavige besluit worden de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport als zodanig aangewezen.

Bovengenoemde wet werd op 18 februari 2014 gepubliceerd (Stb. 2014, 73) en trad een dag later in werking.

Vanwege de rechtszekerheid wordt aan dit aanwijzingsbesluit terugwerkende kracht verleend tot en met de datum van inwerkingtreding.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld