Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Graft-De RijpStaatscourant 2014, 23273Ruimtelijke plannen

Logo Graft-De Rijp
Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder voor woningbouw op perceel Aggelenstraat 10a te De Rijp, Graft-De Rijp

Het college van burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp maakt bekend dat met ingang van 13 augustus 2014 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage ligt: −het ontwerpbestemmingsplan ‘Aggelenstraat 10a’ te De Rijp; −de ontwerpomgevingsvergunning voor de realisatie van 13 woningen op het perceel Aggelenstraat 10a te De Rijp; −het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder voor 2 van de 13 van voorgenoemde woningen. Voorgenoemde ontwerpbesluiten liggen (met bijbehorende stukken/bijlagen) gecoördineerd ter inzage en hebben betrekking op het perceel Aggelenstraat 10a 1483 TA te De Rijp. Kadastrale aanduiding: Graft-De Rijp, sectie C, nr. 2113.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Aggelenstraat 10a’ te De Rijp

Bestemmingsplan ‘Aggelenstraat 10a’ te De Rijp voorziet in de mogelijkheid om op het perceel van het voormalige politiebureau Aggelenstraat 10a te De Rijp 13 woningen met bijbehorende voorzieningen te realiseren. De huidige bestemming (o.a. ‘Maatschappelijk’/bestemmingsplan ‘Graft en De Rijp’) laat dat niet toe.

Ontwerpomgevingsvergunning voor woningbouw op perceel Aggelenstraat 10a te De Rijp

Een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor de realisatie van 13 woningen op het perceel Aggelenstraat 10 a te De Rijp (terein voormalige politiebureau). De aanvraag ziet op de activiteiten bouwen; ‘kappen van een kastanjeboom’ en ‘bestaande in- of uitrit veranderen’.

Ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat door de situering van de Driemaster-Julianalaan (30 km/uweg) er voor twee nieuwe woningen van het (bouw)plan een overschrijding is van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale geluidsbelasting bedraagt 50 dB, na correctie ex artikel 110g van de Wet geluidhinder.

Het college kan onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Het college heeft het voornemen een hogere waarde van 50 dB, na correctie ex artikel 110g van de Wet geluidhinder vast te stellen.

Coördinatie en terinzagelegging (ontwerp)besluiten

De wens is aanwezig voor een spoedige realisatie van (betaalbare) woningen op de daarvoor aangewezen locatie aan De Aggelenstraat. Op 3 april 2014 heeft de raad van Graft-De Rijp derhalve besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de herziening van het bestemmingsplan, een hogere grenswaarde geluid voor woningen en de omgevingsvergunning voor de realisatie van 13 woningen (en wijziging inrichting perceel) op/van het perceel Aggelenstraat 10a te De Rijp (en deel naastgelegen perceel).

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening e.v. maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Dat wil zeggen dat voorbereiding en bekendmaking van diverse besluiten tegelijk worden behandeld.

Het ontwerpbestemmingsplan (bestaande uit een toelichting, regels en een verbeelding), de ontwerpomgevingsvergunning alsmede het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder liggen met bijbehorende stukken met ingang van 13 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Graft-De Rijp (in de centrale hal) aan de Sloep 7 te De Rijp. De openingstijden zijn:

maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en 's middags op afspraak. Kijk voor afwijkende openingstijden bij de nieuwsberichten op de homepage van de gemeente Graft-De Rijp. Voor een afspraak of informatie kunt u contact opnemen met de heer R.Klaassen (rklaassen@alkmaar.nl of tel.: 0725488228 / bij afwezigheid kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen en subsidies van gemeente Alkmaar via Tel.: 14072).

Het ontwerpbestemmingplan, de ontwerpomgevingsvergunning, alsmede het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder zijn (met bijbehorende stukken) tevens digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook zijn alle stukken raadpleegbaar via de website van de gemeente Graft-De Rijp (onder het kopje ‘actueel’ en dan onder ‘bekendmakingen’).

Zienswijzen

  • Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen schriftelijk (of mondeling*) zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van Graft-De Rijp, postbus 16, 1483 ZG De Rijp, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Aggelenstraat 10a’.

  • Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen belanghebbenden schriftelijk (of mondeling*) hun zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp, postbus 16, 1483 ZG De Rijp, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp Hogere Waarden Wet geluidhinder Aggelenstraat 10a’.

  • Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen schriftelijk (of mondeling*) zijn zienswijze over de ontwerpomgevinsgvergunnimg indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp, postbus 16, 1483 ZG De Rijp, onder vermelding van ‘ontwerpomgevinsgvergunning Aggelenstraat 10a’.

*Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt. Voor een afspraak of informatie kunt u contact opnemen met de heer R.Klaassen (rklaassen@alkmaar.nl of tel.: 0725488228 / bij afwezigheid kunt u contact met de afdeling vergunningen en subsidies van gemeente Alkmaar via Tel.: 14072).

Wij verzoeken u in uw brief per onderdeel duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmings-plan, de ontwerpomgevingsvergunning of op het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidshinder.

Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden door de gemeenteraad behandeld, zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Hogere Waarden geluid worden door het college van burgemeester en wethouders behandeld.

Na afloop van de terinzagetermijn wordt (met inachtneming van de zienswijzen) een definitief besluit genomen inzake voorgenoemde ontwerpbesluiten/ontwerpbestemmingsplan.