Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidoostStaatscourant 2014, 22651Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Zuidoost
Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsrecht t.b.v. de oprichting van een brandweerkazerne op de hoek van de Gooiseweg en de Langbroekdreef, Amsterdam - Zuidoost

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens is om in het kader van de WABO een omgevingsvergunning onderdeel afwijken van het bestemmingsplan en onderdeel bouwen te verlenen voor de oprichting van een brandweerkazerne op de hoek van de Gooiseweg en de Langbroekdreef.

De ontwerp-omgevingsvergunning (OLOnr: 878893) en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage in:

  • Stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150, op werkdagen geopend van 08.30 – 15.00 uur maar donderdag van 13.00 – 19.00; Als u zich meldt bij de receptie van het stadsdeelkantoor dan zullen de medewerkers u doorverwijzen naar Burgerzaken waar de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage zijn gelegd;

Een digitale versie van het ontwerpbesluit is te downloaden op de website van het stadsdeel zuidoost. (http://www.zuidoost.amsterdam.nl/woon-leefomgeving/bestemmingsplannen/)

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. afdeling Juridische zaken, stadsdeel Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. U kunt hiervoor een afspraak maken met afdeling Juridische zaken, Directie Bedrijfsvoering, Stadsdeel Zuidoost op telefoonnummer 020-2525253, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 16:00 en 17:00. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Amsterdam Zuidoost, 6 augustus 2014

College burgemeester en wethouders, A.H.P. van Gils Secretaris

E.E. van der Laan Burgemeester