Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaassluisStaatscourant 2014, 22602Verkeersbesluiten
Gemeente Maassluis/Verkeersbesluit tijdelijke geslotenverklaring wielerwedstrijd/Z-14-11001/UIT-14-16721
Logo Maassluis
VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis;
conform artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd verkeersbesluiten te nemen;
conform artikel 148 eerste lid onder b van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd ontheffing te verlenen voor een wielerwedstrijd binnen de gemeente Maassluis;
o verwegende :
dat op 11 augustus 2014 RCMD De Coureur de jaarlijks terugkerende Wielerronde van Maasluis wil organiseren in de Keucheniusstraat, Govert van Wijnkade (tussen Keucheniusstraat en Hellingkade), Hellingkade, Ankerstraat, Marnixkade (tussen Kerkstraat en Noorddijk), Noorddijk (tussen Marnixkade en Heldringstraat), Heldringstraat en P.J. Troelstraweg (tussen Heldringstraat en Mackayplein);
dat aan RCMD De Coureur een ontheffing is verleend voor het bepaalde in artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994 (verbod op wedstrijden met voertuigen op de weg of daaraan deel te nemen);
dat bij gebruik van deze ontheffing het noodzakelijk wordt geacht, met het oog op een goed verloop van deze activiteit, in het belang van de verkeersveiligheid een verkeersmaatregel te nemen;
dat de Keucheniusstraat, Govert van Wijnkade, Hellingkade, Ankerstraat, Marnixkade, Noorddijk, Heldringstraat en P.J. Troelstraweg in beheer zijn bij de gemeente;
dat overleg met de wijkpolitie Maassluis van de politieregio Rotterdam Rijnmond als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft plaatsgevonden;
dat gelet op artikel 37 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) een verkeersbesluit moet worden genomen voor de in artikel 34 van het BABW bedoelde tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren van tijdelijke maatregelen, indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregelen leiden van langere duur zijn dan vier maanden, dan wel zich regelmatig voordoen;
besluiten:
  • 1.
    bij gebruik van de ontheffing door het plaatsen van waarschuwingshekken met daarop verkeersbord C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, inhoudende gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, de Keucheniusstraat, Govert van Wijnkade (tussen Keucheniusstraat en Hellingkade), Hellingkade, Ankerstraat, Marnixkade (tussen Kerkstraat en Noorddijk), Noorddijk (tussen Marnixkade en Heldringstraat), Heldringstraat en P.J. Troelstraweg (tussen Heldringstraat en Mackayplein) op maandag 11 augustus 2014 tussen 17:00 uur en 21:00 uur af te sluiten;
  • 2.
    dit besluit te publiceren op de in de gemeente gebruikelijke wijze, alsmede in de Staatscourant.
Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt, bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid tot het maken van eventuele bezwaren bij het college van burgemeester en wethouders.
Publicatiedatum: 4 augustus 2014
Maassluis, 29 juli 2014
Burgemeester en wethouders van Maassluis,
Namens dezen,
Het hoofd van afdeling Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu,