Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LosserStaatscourant 2014, 22487Vergunningen

Logo Losser
Uitgebreide voorbereidingsprocedure Mensmanweg 13, Beuningen, Losser

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een ligboxenstal op het perceel Mensmanweg 13 Beuningen, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie P, nummer 00478. Het zaaknummer van de aanvraag is 13Z02708:

De vergunning wordt verleend voor de activiteit(en):

  • Het (ver)bouwen van een bouwwerk

  • Milieu

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende liggen met ingang van woensdag 13 augustus 2014 tot en met dinsdag 23 september 2014 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Beroep

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  • de gronden van beroep.

Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.