Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2014, 22473Ruimtelijke plannen

Logo Koggenland
Bekendmaking ontwerpexploitatieplan Obdam – Polderweijde Herziening, Koggenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het hierna te noemen ontwerp exploitatieplan voor een ieder ter inzage ligt:

  • Obdam – Polderweijde Herziening; het betreft een exploitatieplan voor het gebied, waarvoor een bestemmingsplanherziening in procedure is en waarvoor het gewenst is gemeentelijke invloed te verkrijgen op de toekomstige ontwikkeling.

Ter inzage ligging.

Het ontwerp plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 11 augustus 2014 gedurende zes weken, tijdens de openingstijden, ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het gemeentehuis, Middenhof 2 te De Goorn.

Het ontwerp exploitatieplan is ook digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl onder Wonen en werken > bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.EPKPolderweijde-on01

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp plan indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de afdeling Bouwen & Milieu, de heer Martin Stroet, tel. 0229-548461

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het betreffende ontwerp bestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

Koggenland, 10 augustus 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland