Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2014, 2242Ruimtelijke plannen

Logo Uden
Hernieuwde gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Odiliapeel 2012, Uden

Burgemeester en wethouders van Uden maken bekend, dat de gemeenteraad op 19 december 2013 het bestemmingsplan Odiliapeel 2012 opnieuw gewijzigd heeft vastgesteld. Eerder stelde de raad op 24 mei 2012 het bestemmingsplan gewijzigd vast. Bij uitspraak van 7 augustus 2013(nr. 201206899/ 1/R3), droeg de Raad van State aan de gemeenteraad op om het vaststellingsbesluit opnieuw te nemen, met inachtneming van die uitspraak. De Raad van State bepaalde tevens dat voor de hernieuwde vaststelling afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet toegepast hoeft te worden. Er heeft dus geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het plan is op slechts één onderdeel gewijzigd. Het betreft de bestemming van het perceel Beukenlaaan 49a te Odiliapeel.

Inzien

Het bestemmingplan ligt van 30 januari 2014 gedurende 6 weken, dus tot en met 13 maart 2014, tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale balie van de dienst Publiekszaken op het Gemeentehuis, Markt 145. Het plan is te raadplegen via de gemeentelijke website www.uden.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Omdat voor dit nieuwe vaststellingsbesluit een afwijkende procedure is gevolg, gelden er andere regels voor het instellen van beroep.

Beroep kan alleen worden ingesteld door:

  • 1. Degenen die eerder beroep hebben ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van 24 mei 2012, uitsluitend voor zover die beroepsgronden door de Raad van State in haar uitspraak gegrond zijn verklaard; en

  • 2. degenen wiens belang rechtstreeks is getroffen door de aangebrachte wijziging(en) in het opnieuw vastgestelde bestemmingsplan.

Beroepschrift indienen

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn.

Wilt u dat het bestemmingsplan niet in werking treedt na de beroepstermijn?

U verzoekt dan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak schriftelijk om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. U moet dan wel ook een beroepschrift indienen. Uw verzoek stuurt u ook naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het bestemmingsplan treedt dan niet in werking totdat op uw verzoek is beslist.

Uden, 29 januari 2014

Burgemeester en wethouders van Uden de secretaris J.M. Smarius

de burgemeester H.A.G. Hellegers