Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rechtbank 's-GravenhageStaatscourant 2014, 22392Overig

Besluit Beperking Openbaarheid, Rechtbank 's-Gravenhage

Gerechtshof Den Haag,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 4 juni 2014, met kenmerk 13.467.

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van de aanvullingen van de archiefbescheiden, t.w.:

  • I) van het Gerechtshof te 's-Gravenhage over de periode (1930) 1945 – 1979 (1986) en de Raad van Beroep voor de directe belastingen(1935) 1940 – 1957, het Scheidsgerecht van de vermogensaanwasbelasting 1949 – 1957 en de Commissie van Toezicht bij het Jeugdhuis van bewaring "De Sprang" 1970 – 1979 (Nummer Toegang: 3.03.81);

  • II) van het Gerechtshof te 's-Gravenhage over de periode (1975) 1980 – 1989 (1993) en het secretariaat van de commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven te 's-Gravenhage (1976) 1980 – 1989 (1991) en de Commissie van Toezicht bij het Jeugdhuis van bewaring "De Sprang" 1980 – 1989 (Nummer Toegang: 3.03.108);

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

I) Toegang 3.03.81

Gerechtshof 's-Gravenhage

2048

2034

2049

2046

II) Toegang 3.03.108

Gerechtshof 's-Gravenhage

3315

2057

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de Verklaringen van Overbrenging van het Gerechtshof te 's-Gravenhage over de periode (1930) 1945 – 1979 (1986) en de Raad van Beroep voor de directe belastingen(1935) 1940 – 1957, het Scheidsgerecht van de vermogensaanwasbelasting 1949 – 1957 en de Commissie van Toezicht bij het Jeugdhuis van bewaring "De Sprang" (Nummer Toegang: 3.03.81);van het Gerechtshof te 's-Gravenhage over de periode (1975) 1980 – 1989 (1993) en het secretariaat van de commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven te 's-Gravenhage (1976) 1980 – 1989 (1991) en de Commissie van Toezicht bij het Jeugdhuis van bewaring "De Sprang" 1980 – 1989 '(Nummer Toegang: 3.03.108);

Den Haag, juni 2014

W. Wijbrands, lid Gerechtsbestuur Gerechtshof Den Haag

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij de desbetreffende bezwaarinstantie.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit is geplaatst.