Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidoostStaatscourant 2014, 22390Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Zuidoost
Ontwerp WABO-vergunning t.b.v. de reconstructie van de kruising N236 Geinbrug, Amsterdam – Zuidoost

In het kort: Reconstructie kruispunt N236 Geinbrug Driemond

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens is om in het kader van de Wabo een omgevingsvergunning onderdeel afwijken van het bestemmingsplan te verlenen voor de reconstructie van het kruispunt N236 Geinbrug Driemond.

Op grond van artikel 2.4, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn burgemeester en wethouders van de gemeente, waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, bevoegd gezag voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Het project ligt hoofdzakelijk in de gemeente Amsterdam en gedeeltelijk in de gemeente De Ronde Venen. Het project ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan Driemond-Bestaand Dorp (gemeente Amsterdam) en het bestemmingsplan Buitengebied (gemeente De Ronde Venen).

Het kruispunt N236-Zandpad Driemond is een kruising van vier wegen en twee waterwegen, de Gaasp en het Gein. Dit kruispunt moet worden gereconstrueerd, omdat de huidige inrichting niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Het kruispunt wordt compacter gemaakt door de bestaande aansluitingen Gein-Noord en Gein-Zuid te combineren tot één aansluiting. De nieuwe aansluiting wordt daarbij gerealiseerd tegenover de bestaande aansluiting van Zandpad Driemond. Zo ontstaat er een volwaardig viertakskruispunt. Het kruispunt blijft geregeld door middel van verkeerslichten. Verder is de Geinbrug in zeer slechte staat en dringend aan vervanging toe. De herinrichting van het kruispunt is, vanwege het ruimtebeslag van het nieuwe kruispunt, in strijd met de ter plaatse vigerende bestemmingsplannen en hun bestemmingen.

De ontwerp omgevingsvergunning (OLOnr: 1193665) en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage in:

  • Stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150, op werkdagen geopend van 08.30 – 15.00 uur maar donderdag van 13.00 – 19.00; Als u zich meldt bij de receptie van het stadsdeelkantoor dan zullen de medewerkers u doorverwijzen naar Burgerzaken waar de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage zijn gelegd;

Een digitale versie van het ontwerpbesluit is te downloaden op de website van het stadsdeel zuidoost. (http://www.zuidoost.amsterdam.nl/woon-leefomgeving/bestemmingsplannen/)

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, t.a.v. afdeling Juridische zaken, stadsdeel Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. U kunt hiervoor een afspraak maken met afdeling Juridische zaken, Directie Bedrijfsvoering, Stadsdeel Zuidoost op telefoonnummer 14020, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 16:00 en 17:00 uur. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Amsterdam Zuidoost, 6 augustus 2014

Het college van burgemeester en wethouders, A.H.P. van Gils secretaris

E.E. van der Laan burgemeester