Logo Amsterdam - ZuidVerkeersbesluit Tijdelijke aanpassing verkeersbesluit Museumstraat in verband met een pilot camerahandhaving Amsterdam-Zuid.

Kenmerk:Z-14-7686

Van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • dat het Rijksmuseum is gerenoveerd en uitgebreid;

 • dat in verband met de bouwwerkzaamheden de Museumstraat, waarin zich de Passage onder het Rijksmuseum bevindt, afgesloten is geweest voor fietsers en ander verkeer;

 • dat momenteel dagelijks verkeersregelaars worden ingezet om brom- en snorfietsen te wijzen op het inrijdverbod dat voor hen geldt voor de Museumstraat;

 • dat dit geen structurele oplossing is en bovendien is de effectiviteit beperkt;

 • dat om deze reden de centrale stad een 1 jaar durende pilot wil uitvoeren met camerahandhaving van het brom- en snorfietsverbod bij het Rijksmuseum;

 • dat DIVV in een vergevorderd stadium is om in samenwerking met het Openbaar Ministerie en onder andere Dienst stadstoezicht dit te realiseren;

 • dat de camerahandhaving 24 uur per dag, per week plaats zal vinden, wat de effectiviteit enorm vergroot;

 • dat boa’s in voetgangerszones (ter plaatse en met behulp van camera’s) bevoegd zijn om te handhaven om de openbare orde en veiligheid te beschermen en overlast te voorkomen;

 • dat het Openbaar Ministerie en de politie zullen meewerken aan deze pilot mits het verkeersbesluit wordt aangepast en bij het Rijksmuseum een voetgangerszone wordt ingesteld waar fietsen op de rijloper is toegestaan;

 • dat dit betekent dat het huidige verkeersbesluit de C1 van Bijlage 1van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de Museumstraat in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren of vee met als onderbord uitgezonderd fietsen moet worden aangepast;

 • dat de pilot met camerahandhaving na één jaar wordt geëvalueerd;

 • dat op basis van deze evaluatie wordt bekeken in overleg met het stadsdeel en de Driekhoek-partners of de camerahandhaving gecontinueerd wordt, als de resultaten positief zijn is de intentie om de camerahandhaving structureel voort te zetten;

 • dat de apparatuur die zal worden aangeschaft zal voldoen aan de eisen zoals ze vermeld staan in de Regeling Meetmiddelen Politie;

 • dat de rest van de overwegingen van het verkeerbesluit wat genomen is op 16 juni 2013, nr 2013/14613 goed zijn;

 • dat de voorgenomen maatregel worden genomen krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994:

 • om de veiligheid op de weg te verzekeren;

 • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

 • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

 • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

BESLUIT

 • 1.door het verwijderen van verkeersborden conform model C1 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de Museumstraat in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren of vee met als onderbord uitgezonderd fietsen(OB52) (verkeersbesluit met nummer 2013/14613 en besluitdatum 16-07-2013 en publicatiedatum 18-07-2013);

 • 2.door het plaatsen van verkeersborden conform modelG7 zone van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een voetgangerszone

  Museumstraat tussen de Stadhouderskade en de Hobbemastraat met als

  onderbord Fietsen toegestaan op de rijloper;

Namens deze,

S.Teeuwisse

afdelingsmanager Beleidsrealisatie Fysiek Domein

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de WVW 1994 in beroep. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Een belanghebbende kan alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als deze een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft gestuurd. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.

Naar boven