Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2014, 21996Vergunningen

Kennisgeving beschikking PZHRWS tbv KPE, DCMR Milieudienst Rijnmond

Kennisgeving beschikking

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 30 september 2013 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Kuwait Petroleum Europoort B.V. voor de inrichting aan de Moezelweg 255, 3198 LS Rotterdam-Europoort.

Het betreft een inrichting voor de raffinage, verwerking, op- en overslag van ruwe aardolie en aardolieproducten.

De aanvraag betreft de bouw van een lube oil hydrocracker inclusief bijbehorende voorzieningen alsmede de uitbreiding van de op- en overslagactiviteiten van kerosine.

De Minister van Infrastructuur en Milieu (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid) heeft op 30 september 2013 een aanvraag ingevolge de Waterwet (Wtw) ontvangen van bovengenoemde aanvrager, voor het wijzigen van de vigerende vergunning met betrekking tot het brengen van stoffen, afkomstig van eerder genoemde locatie, in de 5e Petroleumhaven.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben besloten de vergunningen te verlenen.

Inzage

U kunt de beschikkingen en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 31 juli 2014 tot en met 11 september 2014 op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur);

  • de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.30 uur);

  • de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis (tijdens de openingsuren);

  • de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;

  • de stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland (na telefonische afspraak, tel. nr.: 14 010);

  • de Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg (na telefonische afspraak, tel. nr.: 14 010);

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

Mevrouw M.S. de Koning van de DCMR, telefoon: 010–246 80 91 of de heer N. Taal en/of de heer H. Henkel van Rijkswaterstaat, telefoon: 06 21 22 72 01 / 06 11 05 53 44.

Zaaknummer: 98434659, DMS-nummer: 21810916.