Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandStaatscourant 2014, 21731Verkeersbesluiten

Logo ZeelandProvincie Zeeland - Verkeersbesluit voor de provinciale weg A58 - Goes (A256); Instellen maximumsnelheid van 70 km/h voor de oostelijke rijbaan in noordelijke richting van km 3,250 tot km 3,885;

Middelburg,

Datum : 18 juli 2014

Nummer : 14011216

Afdeling : Beheer en Onderhoud

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

betreft:

Verkeersbesluit voor de provinciale weg A58- Goes (A256); Instellen maximumsnelheid van 70 km/h voor de oostelijke rijbaan in noordelijke richting van km 3,250 tot km 3,885;

Overwegingen met betrekking tot het besluit

Bevoegdheidsgrondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens.

De betreffende weg A256 is in beheer bij de provincie Zeeland.

Op grond van artikel 18, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Motivering en belangenafweging

Overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk II paragraaf 4 onder 1 en 2, sub b., van de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens", geldt op de provinciale weg A58-Goes (A256) v.a. km 3,450, i.v.m. het naderen van een gevarenpunt (kruispunt met de provinciale weg Goes – 's Heer Arendskerke (N664)), een maximumsnelheid van 70 km/h.

Dit omdat gebleken is dat de kans op verkeersongevallen kan worden verminderd, wanneer de rijsnelheid van het gemotoriseerde verkeer op de hoofdrijbaan ter plaatse van een/het gevarenpunt wordt verlaagd en het daarom gewenst is, dat het verkeer het kruispunt met aangepaste snelheid nadert.

Ter verbetering van de doorstroming van het verkeer is het thans echter gewenst om ter plaatse de uitvoegstrook (zgn. rechtsaffer) te verlengen.

Omdat het wisselen van een snelheidsregime ter hoogte van een uitvoegstrook als onwenselijk wordt beschouwd, daar de weggebruiker dan niet tijdig genoeg geattendeerd wordt op de/een veranderende situatie, wordt ter waarborging van een verkeersveiligere situatie de 120-70 km/u-grens (naar voren) verschoven, te weten naar km 3,250.

Hiertoe dient voor de oostelijke rijbaan in noordelijke richting van km 3,250 tot km 3,885 een maximumsnelheid van 70 km/h te worden vastgesteld.

Overig

De in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregel strekt tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

  • Lid 1a: het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • Lid 1c: het in stand houden van de weg het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie.

Gelet op artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangrenzend wegbeheerder, de gemeente Goes.

Gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen

b e s l u i t e n wij:

  • I.door plaatsing van de verkeersborden A1 (met opschrift "70") van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990, een maximumsnelheid van 70 km/h in te stellen voor een gedeelte van de provinciale weg A58 - Goes (A256), voor de oostelijke rijbaan in noordelijke richting van km 3,250 tot km 3,885;

  • II.in te trekken, voor zover nodig, eerder genomen besluiten;

  • III.dit verkeersbesluit te publiceren in de Staatscourant.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

M.J. Krombeen, QC

hoofd afdeling Beheer en Onderhoud.

Mededeling

Inlichtingen

Voor nader gewenste inlichtingen kunt u contact opnemen met:

de heer M.J. Hoosemans, afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer: 0118 – 631457;

mevrouw S. Voet, afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer: 0118-631054;

de heer A. Welleman, Unit Droge Infrastructuur, telefoonnummer: 0118 – 631431 of 062890 4004.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:

Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Wie is belanghebbende?

Volgens artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop het besluit betrekking heeft. Volgens vaste jurisprudentie is dat onderscheid bij een willekeurige verkeersdeelnemer onvoldoende aanwezig.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. I.c. is dat de dag na de datum van bekendmaking in de Staatscourant.

Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.