Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 22 juli 2014, ACM/DJZ/2014/203978, houdende wijziging van het besluit aanwijzing toezichthouders ACM

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 12a, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, zoals die zal luiden met ingang van 1 augustus 2014;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit aanwijzing toezichthouders ACM wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

De ambtenaren werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt worden aangewezen als ambtenaren, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

 • a. Drinkwaterwet;

 • b. Elektriciteitswet 1998;

 • c. Gaswet;

 • d. Loodsenwet;

 • e. Mededingingswet;

 • f. Postwet 2009;

 • g. Spoorwegwet;

 • h. Telecommunicatiewet;

 • i. Warmtewet;

 • j. Wet handhaving consumentenbescherming;

 • k. Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie;

 • l. Wet luchtvaart;

 • m. Wet personenvervoer 2000, alsmede belast met het toezicht op de naleving van Europese verordeningen als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag van de werking van de Europese Unie, voor zover dat toezicht is opgedragen aan de Autoriteit Consument en Markt.

B

Na artikel 6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

Artikel 1 van dit besluit berust op artikel 12a, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 juli 2014

De Autoriteit Consument en Markt, namens deze, overeenkomstig het door het bestuur op 22 juli 2014 genomen besluit, J.G. Vegter bestuurslid

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.

TOELICHTING

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet van 26 juni 2014 tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht in werking (Stb. 2014, 247). Op grond van artikel 12a, eerste lid, van Instellingswet Autoriteit Consument en Markt wijst de Autoriteit Consument en Markt toezichthoudende ambtenaren aan. Onderhavig besluit voorziet daarin.

Naar boven