Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 22 juli 2014, ACM/DJZ/2014/203962, tot intrekking van het Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM (Stcrt. 2013, nr. 9714) wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

Bezwaarschriften gericht tegen beschikkingen omtrent het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 56 van de Mededingingswet die zijn genomen voor 1 augustus 2014, worden behandeld op basis van het Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 juli 2014

De Autoriteit Consument en Markt, namens deze, overeenkomstig het door het bestuur op 22 juli 2014 genomen besluit, J.G. Vegter bestuurslid

Naar boven