Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkStaatscourant 2014, 21483Ruimtelijke plannen

Logo Bodegraven-Reeuwijk
Vaststelling bestemmingsplan ‘Hogebrug, eerste herziening (2014)’, Bodegraven-Reeuwijk

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 17 juli 2014 het bestemmingsplan ‘Hogebrug, eerste herziening (2014)’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld omdat er wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter visie heeft gelegen. Mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het ontwerp is het plan gewijzigd vastgesteld.

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op enkele feitelijke onjuistheden, een andere formulering van de regeling voor het afwijken van de gebruiksregels bij de bestemming ‘bedrijf’ en de voorwaarden waaronder een veldschuur gebouwd kan worden. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van Wijzigingen.

Het plangebied heeft betrekking op een gedeelte van het perceel Hogebrug 14-20 (Van Maren Coating b.v.) en een deel van het weiland op de hoek van de Hogebrug en het Hoogeind.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 7 augustus 2014, gedurende de beroepstermijn, voor iedereen op de volgende wijze ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • digitaal als pdf bestand, inclusief de bijbehorende stukken, op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl onder de rubriek ‘wonen, leven en werken’/ Plannen en projecten/ Buitengebied Reeuwijk / Bestemmingsplannen in ontwikkeling;

  • op papier (inclusief de onderliggende stukken) en digitaal tijdens de openingsuren van het Klantencontactcentrum (KCC) in het Evertshuis (Bij Everts) aan de Julianastraat 6 in Bodegraven.

Deze kennisgeving is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1901.14Hogebrug1eherz-BP80. De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep mogelijk gedurende 6 weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel vrijdag 8 augustus 2014. De beroepstermijn loopt tot en met donderdag 18 september 2014. Het beroep dient ingesteld te worden bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingediend door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan;

  • belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep is gericht op de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking, daags na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe dient, binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.