Kennisgeving ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Assen voor de uitvoering van het bestemmingsplan Stadsboulevard Noord van de gemeente Assen

Onteigeningsplan Stadsboulevard Noord

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage ligt. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van die gemeente onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Stadsboulevard Noord.

De gemeente Assen werkt aan de verbetering van de bereikbaarheid van de stad. Een van de ruimtelijke projecten daarbinnen is het project Stadsboulevard/Stationsgebied. De Stadsboulevard wordt de belangrijkste verkeersas in Oost-Assen. Voor het noordelijke deel van het project is op

16 januari 2014 het bestemmingsplan Stadsboulevard Noord vastgesteld, dat voorziet in de reconstructie van de Industrieweg en de Overcingellaan inclusief de daarop aansluitende wegen. De onteigening ziet met name op het gedeelte van de toekomstige stadsboulevard tussen het Abel Tasmanplein en de A.H.G. Fokkerstraat. Het wegprofiel wordt twee keer twee rijstroken met brede middenberm. Aan beide zijden van de nieuwe weg komen vrij liggende fietspaden en trottoirs met, waar mogelijk, bomenrijen. De aansluitende wegen Abel Tasmanplein en Dr. A.F. Philipsweg worden samengevoegd tot een kruispunt met verkeerslichten.

Aan de onroerende zaken is de bestemming Verkeer toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • het Stadhuis van de gemeente Assen, Noordersingel 33 (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Bij de receptie vraagt u naar de afdeling BJV Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71467.

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage van 8 augustus 2014 tot en met 18 september 2014.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van dossiernr. 2014-04.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de heer A.R. Verbeek, tel. 06–11 5 261 07, b.g.g. 06–12 09 75 85.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 30 september 2014, om 11.00 uur in het gemeentehuis van Assen, in De Bad Bentheimzaal, Noordersingel 33. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

Naar boven