Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2014, 21258Vergunningen

Logo Reusel-De Mierden
Verlening omgevingsvergunning Turnhoutseweg 32, Reusel, Reusel-De Mierden

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat:

de volgende vergunning is verleend:

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Turnhoutseweg 32 Reusel, het afwijken van het bestemmingsplan in verband met het legaliseren van het gebruik van een garage als hoefsmederij als nevenactiviteit bij een horecagelegenheid en het aanleggen van 2 haaksparkeerplaatsen. Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp besluit (verzonden 22-07-2014)

Bezwaar c.q. beroep

Belanghebbenden kunnen tegen besluiten waarbij de reguliere procedure van toepassing is, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Tegen besluiten op basis van de uitgebreide procedure, kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Daarnaast kunt u – als u spoedeisend belang heeft – de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s‑Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.