Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardStaatscourant 2014, 21149Verkeersbesluiten

Logo Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardOntwerp Verkeersbesluit

Herinrichting Veerstalblok en Paralle l weg te Ouderkerk

Kenmerk: 2014.06826

Het Hoofd van de Afdeling Vergunningverlening en Handhaving;

Inleiding

Door de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg (N207) is de Veerstalblok niet langer de doorgaande route voor het gemotoriseerd verkeer. Om de gewijzigde verkeersstromen te reguleren is het noodzakelijk de bebording en weginrichting aan te passen voor het gedeelte van de Veerstalblok/Parallelweg tussen de N207 en de aansluiting met Benedeneind, in de gemeente Ouderkerk, kern Gouderak.

Formeel kader

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994 en gelet op het besluit van de Verenigde Vergadering van 24 juni 2009, waarin de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gedelegeerd aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden en gelet op het Algemeen Bevoegdhedenbesluit Schieland en de Krimpenerwaard 2013 juncto artikel 2.3 van het Bevoegdhedenregister is het afdelingshoofd Vergunningverlening en Handhaving bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Krachtens artikel 15,eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing c.q. verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Dit geldt tevens voor het op of aan de weg aanbrengen, c.q. verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

Wegverkeer, juncto artikel 2 van de Wegenverkeerswet worden met het verkeersbesluit de volgende doelstellingen beoogd:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

Hierbij zijn de volgende punten overwogen:

 • De noodzaak om voorzieningen te treffen om gemotoriseerd verkeer te weren van de Veerstalblok en Parallelweg;

 • De diverse klachten en meldingen van omwonenden en de verschillende ongevallen welke hebben plaatsgevonden;

 • Het door de Provincie Zuid Holland vastgestelde Inpassingsplan N207 ZWR en overige daarmee samenhangende besluitvorming;

 • Het ontbreken van een alternatieve route voor het landbouwverkeer vanuit de richting Stolwijk/Haastrecht in de richting van Gouderak;

 • Het onbreken van perceelsaansluitingen op het onderhavige wegvak;

 • Het ontbreken van keermogelijkheden ter plaatse van de huidige bussluis;

 • Het verleggen van de route van buslijn 196 door de verantwoordelijke busmaatschappij;

 • De mogelijkheden om in voorkomende uitzonderingsgevallen ontheffingen te verlenen.

Advisering

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de operationeel specialist A, van de Politie, eenheid Den Haag, namens de korpschef.

Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met:

 • -De beleidsadviseur verkeer van de gemeente Ouderkerk;

 • -De beleidsadviseur verkeer van de gemeente Gouda;

 • -De verkeerskundige van de Provincie Zuid-Holland, district Landelijk gebied;

ONTWERP BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen heeft het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, het volgende ontwerpbesluit genomen en besloten dat voor een periode van 6 weken na bekendmaking ter inzage te leggen:

 • 1.Het intrekken van de geslotenverklaring op de Veerstalblok en Parallelweg, welke is aangegeven middels de borden C01 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee), met onderbord: “Uitgezonderd landbouwverkeer, lijnbussen en brommobielen”.

 • 2.Het verwijderen van de bussluis met bijbehorende voorzieningen;

 • 3.Het aanpassen van de voorrangssituatie ter plaatse van de aansluiting van het (brom)fietspad op de Parallelweg, door het verplaatsen van het bord B06 (verleen voorrang) en het verwijderen, c.q. aanbrengen van haaientanden;

 • 4.Een gedeelte van de Veerstalblok en de Parallelweg aanwijzen als brom(fietspad), uitgezonderd landbouwverkeer, middels het plaatsen van het bord G12a ((brom-)fietspad), met onderbord: OB55 (Uitgezonderd landbouwverkeer);

 • 5.Een gedeelte van de Veerstalblok gesloten te verklaren, uitgezonderd landbouwverkeer, middels het plaatsen van het bord C01 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee), met onderbord: OB55 (Uitgezonderd landbouwverkeer);

 • 6.Het aanleggen van een landbouwsluis met bijbehorende voorzieningen;

 • 7.De aangegeven verkeersborden zijn bedoeld zoals beschreven in Bijlage I, behorende bij het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 8.De aangegeven verkeersmaatregelen zijn nader uitgewerkt op de bij dit ontwerpbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen;

 • 9.Dit ontwerpbesluit te publiceren in de Staatscourant en hiervan mededeling te doen op de website van HHSK;

 • 10.Een afschrift van dit ontwerpbesluit te zenden aan:

 • -Burgemeester en wethouders van de gemeente Ouderkerk, Postbus 3018, 2935 ZG, Ouderkerk aan den IJssel;

 • -Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB, Gouda;

 • -Verkeerskundige van de Provincie Zuid-Holland, district Landelijk Gebied, Postbus 90602, 2509 LP, Den Haag;

 • -Operationeel specialist A, Politie, eenheid Den Haag, DROS, infrastructuur, team verkeer, Postbus 264, 2501 CG Den Haag.

Rotterdam, d.d. 18 juli 2014

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

namens dezen,

J.Helmer

Hoofd Afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Mededelingen

De stukken die betrekking hebben op dit ontwerp-verkeersbesluit liggen voor belanghebbenden van 21 juli 2014 tot 1 september 2014 ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. De volledige tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is tevens geplaatst op de digitale Staatscourant, via de website www.officielebekendmakingen.nl in de rubriek Verkeersbesluiten. In dezelfde periode kunnen ingezetenen van het hoogheemraadschap en belanghebbenden hun zienswijzen over het ontwerp indienen. Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan het dagelijks bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u tot en met 25 augustus 2014 een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Waterkering en Wegen.

Na de periode dat het ontwerp-verkeersbesluit ter inzage heeft gelegen zal een definitief verkeersbesluit worden genomen waartegen beroep kan worden ingediend.