Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchoonhovenStaatscourant 2014, 20989Ruimtelijke plannen

Logo Schoonhoven
Ontwerpbestemmingsplan herziening Buitengebied (1992), locaties Lekdijk West 87 en Tiendweg 13, Schoonhoven

Burgemeester en wethouders van Schoonhoven maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 23 juli tot en met 2 september 2014 het ontwerpbestemmingsplan herziening Buitengebied (1992) ter inzage ligt.

Het plan ligt ter inzage bij de Afdeling Vrom, Haven 37 te Schoonhoven en is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en via een directe link op de gemeentelijke website www.schoonhoven.nl.

De herziening betreft de percelen Lekdijk West 87 en Tiendweg 13 waarvoor het bestemmingsplan Buitengebied in beroep is vernietigd.

In het ontwerpbestemmingsplan is voor de grond op het perceel Lekdijk West 87 met de bestemming Agrarisch met waarden een functieaanduiding “tuin” opgenomen. Voor het perceel Tiendweg 13 is binnen het bestemmingsvlak voor Wonen een tweede woning mogelijk gemaakt.

Gedurende genoemde periode van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad, Postbus 504, 2870 AH Schoonhoven.

Schoonhoven, 22 juli 2014