Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkStaatscourant 2014, 20963Vergunningen

Logo Bodegraven-Reeuwijk
Omgevingsvergunning realisatie woon-zorgfunctie, Zuidzijde 69, Bodegraven-Reeuwijk

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken bekend dat zij bij besluit van 7 juli 2014 een omgevingsvergunning hebben verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de realisatie van een woon-zorgfunctie aan de Zuidzijde 69 te Bodegraven. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het verbouwen van de woonboerderij met kantoor, die bestemd is voor wonen en praktijkuitoefening, naar een zorgboerderij voor dementerenden. De inrichting van de boerderij wordt aangepast voor kleinschalige kamerbewoning voor hulpbehoevende met meerdere sanitaire voorzieningen en een gezamenlijke woon/eetruimte. De zorgfunctie is een maatschappelijke functie en daarom in strijd het geldende bestemmingsplan.

Het betreft de volgende activiteiten:

  • Het afwijken van het bestemmingsplan 2.1 lid 1, sub c Wabo

Ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning is de verleende omgevingsvergunning niet gewijzigd.

Ter inzage

De verleende omgevingsvergunning ligt vanaf donderdag 24 juli 2014 tot en met woensdag 3 september 2014) voor iedereen op de volgende wijze ter inzage:

  • Digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • Digitaal als pdf bestand, inclusief de bijbehorende stukken, op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl -> wonen, leven en werken -> plannen en projecten -> Buitengebied Bodegraven > Overige (ruimtelijke) plannen en projecten;

  • Op papier en digitaal tijdens openingsuren van het klantcontactcentrum (KCC) bij Everts, aan de Juliastraat 6 in Bodegraven.

De bronbestanden van de omgevingsvergunning zijn beschikbaar gesteld op http://bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning is beroep mogelijk gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop de omgevingsvergunning ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 25 juli 2014. Het beroep tegen de omgevingsvergunning moet ingesteld worden bij de rechtbank ’s Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Beroep kan worden ingediend door belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp omgevingsvergunning en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren te brengen.

Het besluit treedt in werking, daags na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s Gravenhage. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het beroep is beslist.