Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandStaatscourant 2014, 20936Verkeersbesluiten

Logo ZeelandProvincie Zeeland - Verkeersbesluit voor de provinciale weg Goes - 's-Heer Arendskerke (N664); openstellen voor langzaam verkeer zuidelijke rijbaan van km 14,400 tot km 13,600.

Middelburg,

Datum : 10 juli 2014

Nummer : 14010746

Afdeling : Beheer en Onderhoud

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

betreft:

Verkeersbesluit voor de provinciale weg Goes - 's-Heer Arendskerke (N664);

openstellen voor langzaam verkeer zuidelijke rijbaan van km 14,400 tot km 13,600.

Overwegingen met betrekking tot het besluit

Bevoegdheidsgrondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens.

De betreffende weg N664 is in beheer bij de provincie Zeeland.

Op grond van artikel 18, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Motivering en belangenafweging

Bij verkeersbesluit van 13 november 2007, nummer 0706456, afdeling Beheer is besloten een deel van de provinciale weg Goes – 's-Heer Arendskerke gesloten te verklaren voor langzaam verkeer. Dit omdat er destijds voor laatstgenoemd verkeer, waaronder het landbouwverkeer, een veiliger route was door de bebouwde kom van 's-Heer Arendskerke.

Door recente herinrichting van de bebouwde kom van 's-Heer Arendskerke, o.m. tot 30 kilometerzone, wringt het nu tussen het landbouwverkeer, de leefbaarheid binnen de kern, de doorstroming en de verkeersveiligheid. Onder de huidige omstandigheden is genoemde kom derhalve niet meer de meest verkeersveilige route voor landbouwverkeer. Het is daarom gewenst een gedeelte van voornoemde provinciale weg N664 (weer) open te stellen voor landbouwverkeer. Er zijn geen andere en/of veiligere alternatieven voorhanden.

Deze maatregel sluit aan bij de in 2011 door Provinciale Staten van Zeeland vastgestelde beleidsnota "Kwaliteitsnet Landbouwverkeer".

In Zeeland is de verkeersveiligheid rond landbouwverkeer een groot punt van aandacht. Vastgesteld is dat de huidige infrastructuur in de provincie niet altijd geschikt is voor dit landbouwverkeer en dat de huidige afwikkeling van landbouwverkeer vaak tot conflicten leidt.

De wegbeheerders zien het landbouwverkeer als een volwaardige weggebruiker en faciliteren het, na afweging van de vele verschillende uiteenlopende (maatschappelijke) belangen, waar mogelijk. Belangen die onder meer tegen elkaar afgewogen worden zijn de verkeersveiligheid versus de leefbaarheid binnen de bebouwde kom en de verkeersveiligheid buiten de bebouwde kom en/of de bereikbaarheid van het achterland tegen de leefbaarheid binnen de bebouwde kom, alsmede de reistijd dan wel omrijdtijd voor het landbouwverkeer. Daarom werken wegbeheerders, overheden en (vertegenwoordigers van) landbouworganisaties in integraal verband samen om te komen tot oplossingen voor deze problematiek. De knelpunten waar het landbouwverkeer niet vlot en veilig voort kan of waar het andere weggebruikers hindert zijn in beeld gebracht en opgenomen in voornoemde beleidsnota "Kwaliteitsnet Landbouwverkeer".

Het doel van een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer is dat het landbouwverkeer zich over grotere afstanden vlot en veilig kan verplaatsen (economisch belang), zonder dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid, de doorstroming van het overige verkeer en de leefbaarheid in de kernen. Om dit doel te bereiken is het streven om landbouwverkeer in Zeeland zoveel mogelijk af te wikkelen op 60 km-wegen met vrijliggende fietspaden. Dat wil zeggen zo weinig mogelijk door woonkernen heen (30-km en 50-km wegen) en zo weinig mogelijk tussen snel rijdend gemotoriseerd verkeer op 80 km-wegen. Dit is onder meer afhankelijk van ruimtelijke aspecten en beschikbare financiële middelen.

Overig

De maatregel is in het belang van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, de veiligheid op de weg en dient ter bescherming van de weggebruikers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. De maatregelen strekken voorts tot het voorkomen/beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie.

Gelet op artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangrenzend wegbeheerder, de gemeente Goes.

Gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen

b e s l u i t e n wij:

  • I.door het aanbrengen van onderborden met de aanduiding 'uitgezonderd tractorsymbool' bij verkeersborden C9 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990, de zuidelijke rijbaan van de provinciale weg Goes - 's-Heer Arendskerke (N664), van km 14,400 tot km 13,600, open te stellen voor langzaam verkeer;

  • II.in te trekken, voor zover nodig, eerder genomen besluiten;

  • III.dit verkeersbesluit te publiceren in de Staatscourant.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

M.J. Krombeen, QC

hoofd afdeling Beheer en Onderhoud.

Mededeling

Inlichtingen

Voor nader gewenste inlichtingen kunt u contact opnemen met:

de heer M.J. Hoosemans, afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer: 0118 - 631457;

de heer A. Welleman, afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer: 0118 - 631431 of 0628904004;

de heer A. Francke, Unit Droge Infrastructuur, telefoonnummer: 0118 - 631009 of 0628904090.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:

Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Wie is belanghebbende?

Volgens artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop het besluit betrekking heeft. Volgens vaste jurisprudentie is dat onderscheid bij een willekeurige verkeersdeelnemer onvoldoende aanwezig.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. I.c. is dat de dag na de datum van bekendmaking in de Staatscourant.

Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.