Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CromstrijenStaatscourant 2014, 20634Ruimtelijke plannen

Logo Cromstrijen
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide procedure locatie Burgemeester de Zeeuwstraat 94 in Numansdorp, Cromstrijen

Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide procedure locatie Burgemeester de Zeeuwstraat 94 in Numansdorp (projectafwijkingsbesluit, artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 juli 2014 het volgende besluit hebben genomen:

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op de locatie Burgemeester de Zeeuwstraat 94 in Numansdorp.

De te bouwen woning is gedeeltelijk buiten het bouwvlak gesitueerd en daardoor in strijd met het bestemmingsplan, zodat de omgevingsvergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo.

Inzage

De verleende omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf 21 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het servicecentrum van het gemeentehuis, Buttervliet 1 in Numansdorp. Tevens is het besluit te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken.

Beroepschrift

Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van inzage tegen deze omgevingsgunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, Afdeling bestuursrecht, postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien men op korte termijn wil voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, kan door degene die beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Afdeling bestuursrecht, postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Er dient wel sprake te zijn van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van beroep en aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.