Logo Oisterwijk
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Reuselhoeve’ te Moergestel, Oisterwijk

Op 12 december 2013 is door de gemeenteraad van Oisterwijk het bestemmingsplan 'Reuselhoeve' te Moergestel gewijzigd vastgesteld. Met ingang van vrijdag 10 januari 2014 tot en met donderdag 20 februari 2014 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ter inzage.

Omschrijving plan

Aan de Heizenschedijk 1 te Moergestel is het recreatiebedrijf 'De Reuselhoeve' gevestigd. Het bestemmingsplan is er onder andere op gericht om de bestaande recreatiegebouwen te slopen en om het mogelijk te maken verder van de Reusel af nieuwe recreatiegebouwen terug te bouwen. Zo ontstaat er meer ruimte voor de natuur. Ook de bouw van een uitkijktoren en een klimbos zijn onderdeel van het plan.

Gewijzigde vaststelling

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 'Reuselhoeve' te Moergestel gewijzigd vastgesteld. Zo is onder andere de waterparagraaf, naar aanleiding van overleg met het waterschap, aangepast. Ook is er een bomenrij aan de landschappelijke inpassing toegevoegd. Welke wijzigingen er plaats hebben gevonden kan gelezen worden in de 'Nota van Zienswijzen en Ambtshalve Wijzigingen Reuselhoeve Moergestel'. Deze nota is opgenomen als bijlage 7 van het bijlagenboek van het bestemmingsplan.

Inzien plan

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Reuselhoeve' te Moergestel kan vanaf vrijdag 10 januari 2014 tot en met donderdag 20 februari 2014 door iedereen ingezien worden:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • op de gemeentelijke website, www.oisterwijk.nl waar u de bestanden kunt downloaden als PDF bestand;

  • op afspraak bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 te Oisterwijk. Een afspraak maken kan via www.oisterwijk.nl of bel: (013) 529 13 11.

Beroep

Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;

  • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Naar boven