Peel en Maas
Ontwerp wijzigingsplan Reststroken Kern Baarlo, Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1, 3.6 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerp wijzigingsplan Reststroken Kern Baarlo ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

Het wijzigingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied. Het plangebied van het wijzigingsplan bestaat uit verschillende reststroken in de kern Baarlo Het gaat om stroken grond die door de gemeente zijn verkocht aan particulieren. De stroken grond zijn niet meer functionele stukjes verkeer/verblijfsgebied en voor het grootste gedeelte al in gebruik als tuin bij een woning. Door middel van het wijzigingsplan wordt de bestemming van de restroken gewijzigd van de bestemming Verkeer naar Wonen, conform het feitelijk gebruik als tuin bij een woonperceel.

Termijn van inzage

Het ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage van 17 juli tot en met 27 augustus 2014

Inzien wijzigingsplan

Het ontwerp wijzigingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:

  • Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerp wijzigingsplan is: NL.IMRO.1894.WZ004-ON01

  • Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl → Inwoners → Actueel → Bekendmakingen;

  • Een papieren versie van het wijzigingsplan ligt in het gemeentehuis, bij de publieksbalie ter inzage.

Indienen zienswijzen

Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar, L.A. Silva

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact met de heer L.A. Silva of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

Panningen, 16 juli 2014

Naar boven