Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 19763Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ / 14110417, tot wijziging van de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 60 van verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van de Europese Unie van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 en artikel 9 van het Meetinstrumentenbesluit I;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten wordt gewijzigd als volgt:

a. In artikel 19, onderdeel e, vervalt:, mits de weegapparatuur deiningsgecompenseerd is.

b. Na artikel 19 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19a

Een niet-automatisch weegwerktuig dat wordt gebruikt voor het wegen van visserijproducten aan boord van een vissersvaartuig is deiningsgecompenseerd.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 juli 2014

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

In verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van de Europese Unie van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 zijn voorschriften opgenomen voor het wegen van visserijproducten. De daarbij gehanteerde weeginstrumenten worden gebruikt voor de toepassing van een Europese verordening en vallen daarmee onder artikel 3, onderdeel c, van het Meetinstrumentenbesluit I. Dat betekent dat zij ingevolge artikel 4 van de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten, moeten voldoen aan bijlage I van richtlijn nr. 2009/23 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 betreffende niet-automatische weegwerktuigen (PbEU L 122).

Voor het correct wegen aan boord van een vissersvaartuig dienen de weeginstrumenten deiningsgecompenseerd te zijn. Bij de totstandkoming van de regeling van 23 november 2012, nr. WJZ/12053621, tot wijziging van de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten is het wegen aan boord van een vissersvaartuig met behulp van een weeginstrument van klasse IIII toegestaan, mits het weeginstrument deiningsgecompenseerd is. Inmiddels is gebleken dat ook weeginstrumenten van klasse III beschikbaar zijn voor het wegen van visserijproducten aan boord van een vissersvaartuig. In het in artikel I, onder b, van deze regeling opgenomen artikel 19a is nu voor alle weeginstrumenten die voor dat doel worden gebruikt, vastgelegd dat zij deiningsgecompenseerd moeten zijn. De toevoeging van die eis in artikel 19, onder e, van de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten specifiek voor weeginstrumenten van klasse IIII kan daarmee vervallen.

De regeling treedt de dag na datum van publicatie in werking. Daarmee wordt afgeweken van de voorschriften met betrekking tot vaste verandermomenten. Dat is gerechtvaardigd omdat het hier uitvoering van een bindend EG-besluit betreft.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp