Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2014, 19673Ruimtelijke plannen

Logo Koggenland
Vastgesteld Besluit ontheffing Hogere Geluidswaarde naast Bobeldijk 1a te Berkhout, Koggenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het hierna te noemen vastgesteld besluit Hogere Geluidswaarde voor een ieder ter inzage ligt:

  • Berkhout – naast Bobeldijk 1a

Het besluit, genomen op 8 juli 2014, behelst de benodigde ontheffing op grond van de Wet Geluidhinder ten behoeve van een tweetal nog te bouwen woningen.

Ter inzage ligging

Het besluit ontheffing Hogere Geluidswaarde ligt met ingang van 28 juli 2014 gedurende zes weken, tijdens de openingstijden, ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het gemeentehuis, Middenhof 2 te De Goorn.

Beroepsmogelijkheden.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit ontheffing Hogere Waarde beroep worden ingesteld door belanghebbenden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt.

Een verzoek om voorlopige voorziening tegen het besluit ontheffing Hogere Waarde schort de werking van het besluit niet op; dit dient uitdrukkelijk door de voorzieningenrechter te worden beslist.

Koggenland, 27 juli 2014,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland