Voorbereidingsbesluit Noord-West 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten, Ministerie van Economische Zaken

KENNISGEVING

De ministers van Economische Zaken (hierna: EZ) en van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) bereiden een (rijks)inpassingsplan voor. Hierin zal het tracé van de Noord-West 380 kV-verbinding van de Eemshaven naar station Vierverlaten worden vastgelegd.

De ministers van EZ en van IenM hebben in 2012 en in 2013 al een voorbereidingsbesluit genomen voor dit project. Omdat het laatste voorbereidingsbesluit op 20 juli 2014 zijn geldigheid verliest, nemen de ministers nu een nieuw voorbereidingsbesluit. In dit besluit geven de ministers aan voor welk gebied tussen Eemshaven en Vierverlaten het inpassingsplan wordt voorbereid.

De bestaande hoogspanningsverbindingen hebben onvoldoende capaciteit om meer elektriciteit te transporteren dan in de huidige situatie. Om deze hoeveelheid opgewekte stroom af te voeren is de aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten noodzakelijk. In het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) staat een nieuwe verbinding tussen Eemshaven en Diemen opgenomen (Noord-West 380 kV).

De verbinding Eemshaven – Vierverlaten is hier een onderdeel van.

Door ontwikkelingen in de energiesector (o.a. minder opgewekt vermogen in de Eemshaven dan eerder voorzien was en uitstel van een tweede verbinding naar Noorwegen) is gebleken dat de realisatie van Noord-West 380 kV tussen Vierverlaten en Ens in de nabije toekomst niet meer noodzakelijk is. Voor het tracédeel Ens – Diemen kan worden volstaan met het vergroten van de transportcapaciteit van de bestaande 380 kV-verbinding. Voor het tracédeel Eemshaven – Vierverlaten blijft een nieuwe 380 kV-verbinding wel noodzakelijk.

Wat betekent het voorbereidingsbesluit?

Als gemeenten een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor overige werken en werkzaamheden, die op dit gebied betrekking heeft, dan moet bij het behandelen van die aanvraag rekening worden gehouden met dit voorbereidingsbesluit. Dat kan betekenen dat de aanvraag moet worden aangehouden. Om te voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor het project, kunnen sommige nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bovendien alleen nog maar plaatsvinden nadat hiervoor een specifieke omgevingsvergunning is verleend. Het precieze gebied waarvoor deze beperking geldt, is aangegeven op de kaart bij het voorbereidingsbesluit.

Besluit en kaart liggen met ingang van vrijdag 18 juli 2014 tot en met donderdag 18 september 2014 tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij:

  • 1. Gemeente Bedum, Schoolstraat 1, Bedum, T (050) 301 89 11;

  • 2. Gemeente Delfzijl, Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, T 140 596;

  • 3. Gemeente Eemsmond, Hoofdstraat-West 1, Uithuizen, T (0595) 43 75 55;

  • 4. Gemeente Groningen, Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1, Groningen, T 14 050;

  • 5. Gemeente Loppersum, Molenweg 12, Loppersum, T (0596) 54 82 00;

  • 6. Gemeente Winsum, Hoofdstraat W. 70, Winsum, T (0595) 44 77 77;

  • 7. Gemeente Zuidhorn, Hooiweg 9, Zuidhorn, T (0594) 50 88 88.

Het voorbereidingsbesluit is ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en tevens beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 20 juli 2014. Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid, van, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid van, en artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt wel in een later stadium een zienswijze geven, als het ontwerp-inpassingsplan samen met de ontwerpbesluiten ter inzage gaat. We attenderen u erop dat het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten dan niet op al deze locaties ter inzage zullen worden gelegd.

Alle stukken zullen dan wel digitaal beschikbaar zijn.

Nadere informatie

Meer achtergrondinformatie over het project en het verloop van de procedure is te vinden op www.bureau-energieprojecten.nl. U kunt ook contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Naar boven