Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkStaatscourant 2014, 19301Vergunningen

Lopik Bodegraven-Reeuwijk
Omgevingsvergunning Randenburgseweg 24 te Reeuwijk, Bodegraven-Reeuwijk

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken bekend dat:

zij een omgevingsvergunning hebben verleend als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) voor het veranderen van het gebruik van het pand Randenburgseweg 24 in Reeuwijk van agrarische bedrijfswoning naar wonen.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op gebruik van het pand Randenburgseweg 24 als (burger)woning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan wat betreft het gebruik van het pand (artikel 2.1 lid 1, sub c Wabo).

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 17 juli tot en met woensdag 27 augustus 2014 voor een ieder op de volgende wijze ter inzage:

  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl > Wonen, leven en werken > Plannen en Projecten > Buitengebied Reeuwijk > Overige (ruimtelijke) projecten;

  • op papier (inclusief de onderliggende stukken) en digitaal tijdens de openingsuren van het Klantencontactcentrum (KCC) in het Evertshuis (Bij Everts) aan de Julianastraat 6 in Bodegraven;

Deze kennisgeving is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1901.14Randenburgsewg24-AB80.

De bronbestanden van dit besluit zijn beschikbaar gesteld op: http://bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend. Beroep dient te worden ingediend bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EN ’s-Gravenhage). Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan door bovengenoemde belanghebbenden een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij om een voorlopige voorziening wordt gevraagd.