Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 19115Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 juli 2014, nr. WJZ / 14109146, tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 8.1 Wet dieren;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 2 van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2, onderdeel g, onder 1.° komt te luiden: 1.° artikel 2.1 van de Wet dieren.

2. In artikel 2, onderdeel g, onder 2.°, wordt de zinsnede ‘de artikelen 2.2, tiende lid’ vervangen door: de artikelen 2.2, achtste en tiende lid.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 juli 2014

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

TOELICHTING

Dit besluit betreft een correctie van het besluit van 25 juni 2014 nr. WJZ/14083125, tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren.

De inspecteurs van de LID zijn overeenkomstig de afspraken neergelegd in het Convenant samenwerking dierenhandhaving belast met het tweedelijns toezicht op het verbod op verwaarlozing en mishandeling. De inspecteurs worden hierbij, zoals aangegeven in voornoemde regeling, aangewezen als toezichthouder. In die regeling is per abuis een verkeerde verwijzing naar de artikelen in de Wet dieren opgenomen. Deze verkeerde verwijzing wordt met de onderhavige regeling gecorrigeerd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma