Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2014, 18380Verkeersbesluiten

Logo BestOntwerp verkeersbesluit aanpassen fiets- en voetgangersoversteek bij de basisscholen St. Antonius en de Klimboom

Eigen Kenmerk: IN14-02913

Burgemeester en wethouders van Best,

Gelet op

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht, het mandaatbesluit en –register van de gemeente Best en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan – Beleidsnota – Waar willen we naartoe? (2008).

Overwegende

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een verbod of gebod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers. 

Is het gewenst om

In de wijken Heivelden-Zuid en Heuveleind op alle fiets- en voetgangersoversteken een uniforme voorrangsregeling in te stellen, waarbij het verkeer op de wegen Heivelden-Zuid en Heuveleind voorrang heeft op alle uit zijwegen komend of overstekend verkeer. Dit verkeersbesluit gaat specifiek over de oversteek bij de basisscholen Sint Antonius en de Klimboom. Omdat hier veel jonge verkeersdeelnemers oversteken, zijn aanvullende maatregelen hier gewenst. 

Motivering

Op de wegen Heivelden-Zuid en Heuveleind hebben zich een aantal ongevallen met fietsers en voetgangers voorgedaan. Een van de achterliggende oorzaken blijkt de voorrangssituatie op de wegen te zijn. Verkeer op de Heivelden-Zuid en Heuveleind heeft voorrang op verkeer uit zijwegen. Ook heeft het verkeer voorrang op de meeste fietsers bij fietsoversteken, hierop zijn echter uitzonderingen. Daarnaast zijn er ook een aantal voetgangersoversteken waar voetgangers juist weer voorrang hebben.

De voorrangssituatie op beide wegen is hiermee inconsequent en werkt verwarring in de hand. Op diverse 50 km-wegen in Best zijn de afgelopen jaren oversteeklocaties aangepast. Ter voorkoming van schijnveiligheid en ter bescherming van de zwakkere verkeersdeelnemers is bewust gekozen voor het uit de voorrang halen van fiets- en voetgangersoversteken op wegvakken. Bij rotondes, waar naderend verkeer toch al voorrang moet verlenen, hebben fietsers en voetgangers juist wel voorrang gekregen.  Heivelden-Zuid en Heuveleind zijn ook 50 km-wegen.

Om de ingezette lijn voort te zetten en een consequent beleid te voeren, maar vooral om ongevallen door onduidelijke voorrangssituaties in de toekomst te voorkomen, worden alle fiets- en voetgangersoversteken over de Heivelden-Zuid en Heuveleind (met uitzondering van de 30 km-zone rondom het winkelcentrum), uit de voorrang gehaald. Voor de fiets- en voetgangersoversteek ter hoogte van de Antoniusschool worden aanvullende maatregelen getroffen. De bestaande oversteek ligt relatief dicht na een bocht waardoor automobilisten overstekende kinderen te laat opmerken. Daarom wordt de oversteek bij de basisscholen enkele tientallen meters opgeschoven. Met het oog op de consequente voorrangssituatie op de Heivelden-Zuid en Heuveleind wordt op de nieuwe oversteeklocatie eveneens géén voorrang voor fietsers en voetgangers ingesteld, wel wordt deze oversteek voorzien van een VRI (verkeersregelinstallatie, “stoplicht” in de volksmond). Door CROW wordt een met een VRI geregelde voetgangeroversteekplaats beschouwd als een goed alternatief, wanneer een gewone voetgangersoversteekplaats niet mogelijk of wenselijk is. 

Belangenafweging

Een VRI kan voor het gemotoriseerd verkeer nadelige gevolgen hebben in de vorm van wachttijd. Dit geldt echter ook voor de bestaande oversteek waarop de langzame verkeersdeelnemers voorrang hebben. Gezien de nabijheid van de twee scholen en het grote aantal jonge verkeersdeelnemers dat hier oversteekt, zijn aanvullende maatregelen naast het aanpassen van de voorrang gewenst. De veiligheid van de overstekers weegt in dit geval zwaarder dan de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer. 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gevoerd met de politie Oost Brabant, District Eindhoven, Basisteam De Kempen

BESLUIT

De fiets- en voetgangersoversteek bij de basisscholen Sint Antonius en de Klimboom te verplaatsen en uit de voorrang te halen, door middel van het aanpassen van bestratingen, markeringen (haaientanden, blokmarkering, kanalisatiestrepen, zebrastrepen) en bebording (borden B6, L2 en G11).

Best, 23 juni 2014

Burgemeester en wethouders van Best,
Namens deze, dhr. J.B. Sellink MPM
afdelingsmanager Uitvoering

Mededelingen

Zienswijze

Het ontwerp verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de publicatie in de Staatscourant voor één ieder ter inzage bij de receptie gedurende de openingstijden van het gemeentehuis te Best.

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best. U kunt uw zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Best, postbus 50, 5680 AB Best.