Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2014, 1838Ruimtelijke plannen

Logo Koggenland
Bekendmaking ontwerp bestemmingsplannen Hensbroek – Oudelandsdijkje 16, Koggenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het hierna te noemen ontwerp bestemmingsplan voor een ieder ter inzage ligt:

  • Hensbroek – Oudelandsdijkje 16; het betreft de vertaling van de planologische gevolgen van de omzetting van de agrarische bestemming naar een woonbestemming, ten gevolge waarvan de niet meer in bedrijf zijnde agrarische bebouwing wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe (stolp-)woning voor particulier gebruik.

Ter inzage ligging.

Het ontwerp plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 27 januari 2014 gedurende zes weken, tijdens de openingstijden, ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het gemeentehuis, Middenhof 2 te De Goorn.

Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl onder Wonen en werken > bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.BPLGOudelandsdij16-on01

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp plan indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de afdeling Bouwen & Milieu, de heer Roelf van der Woude, tel. 0229-548451

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het betreffende ontwerp bestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

Koggenland, 26 januari 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland