Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2014, 18379Verkeersbesluiten

Logo KoggenlandVERKEERSBESLUIT

Tijdelijke voorrangskruising Zuid-Spierdijkerweg – Singel de Goorn

Nummer: 202

*D14.004420*

D14.004420

Burgemeester en Wethouders van Koggenland;

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreft in beheer van de gemeente;

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Dat de bereikbaarheid van de nieuw te ontwikkelen wijk “De Burgh” in De Goorn, het noodzakelijk maakt een nieuwe ontsluiting aan te leggen, de verlenging van “De Leet”;

dat deze ontsluitingsweg de naam Singel heeft gekregen;

dat de Singel in de huidige situatie fungeert als bouwweg;

dat de Singel een ontsluiting heeft gekregen op de Zuid-Spierdijkerweg;

dat de Zuid-Spierdijkerweg in de huidige situatie de doorgaande route is;

dat volgens de principes van Duurzaam Veilig op dergelijke kruispunten de voorrang geregeld dient te zijn;

dat bestuurders komende vanaf de Singel, voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Zuid-Spierdijkerweg;

dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990.

Dit verkeersbesluit is genomen na overleg met de verkeerscoördinator Noord-Holland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking.

B E S L U I T :

Instellen van een tijdelijke voorrangsregeling bij de aansluiting van de Singel met de Zuid-Spierdijkerweg in de Goorn door:

Het plaatsen van bord B3 aan beide zijden op de Zuid-Spierdijkerweg, voor de kruising met de Singel.

Het plaatsen van bord B6 op de Singel voor de kruising met de Zuid- Spierdijkerweg.

Het aanbrengen van haaientanden op de Singel op de kruising met de Zuid-Spierdijkerweg, als bedoeld in artikel 1 sub p van het RVV 1990.

Dit besluit wordt 30 juni 2014 gepubliceerd in de Staatscourant.

Koggenland, 25 juni 2014

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens deze,

Gerard van Harskamp

Coördinator Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant schriftelijk of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Locatie Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) een verzoek om voorlopige voorziening doen.