Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst regio UtrechtStaatscourant 2014, 18323Vergunningen

Omgevingsvergunning Kronenburgplantsoen nabij 3-5 in IJsselstein ter inzage, Omgevingsdienst regio Utrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van donderdag 3 juli 2014 tot en met donderdag 14 augustus 2014 het volgende besluit met bijbehorende stukken ter inzage ligt:

  • Omgevingsvergunning voor het bouwen van een botenloods in de zwaaikom aan de Kronenburgplantsoen nabij 3-5.

De aanvraag is niet in overeenstemming met de bepalingen van het toen geldende bestemmingsplan “Binnen de grachten”. Het college heeft besloten met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de regels van het bestemmingsplan.

Inzage

Het besluit ligt met de bijbehorende stukken ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis in IJsselstein. De omgevingsvergunning is ook digitaal te raadplegen via de internetsite www.ijsselstein.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. De omgevingsvergunning Kronenburgplantsoen nabij 3-5 is daarbij te vinden onder identificatienummer:

NL.IMRO.0353.201107OvZwaaikomversie-Va01

Beroep

Tegen de beschikking kan vanaf vrijdag 4 juli 2014 t/m donderdag 14 augustus 2014 beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

  • belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De beschikking treedt met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. Tevens kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U kunt uw verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.