Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2014, 18229Verkeersbesluiten

Logo KoggenlandVERKEERSBESLUIT

Eénrichting verkeer, Zuidgouw 13-23 Ursem

Nummer: 199

Zaaknummer: ZK14000842

*D14.004315*

D14.004315

Burgemeester en Wethouders van Koggenland;

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreft in beheer van de gemeente;

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Het centrumgebied van Ursem nadert zijn eindfase in de herontwikkeling; Het sportcomplex is gereconstrueerd en de brede school is nagenoeg gereed.

Door de komst van bovengenoemde ontwikkelingen is de openbare ruimte ook veranderd.

De hoofdontsluiting voor de school komt vanaf de Middengouw.

De Middengouw dient ook als hoofdontsluiting voor het sportcomplex.

Om de toegankelijkheid naar genoemde ontwikkelingen voor het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) te vergroten is de Pastoor van Haasterstraat verbonden met de Zuidgouw (nr.13-23).

Veiligheid en woongenot zijn uitgangspunten bij deze nieuwe inrichting.

Daarom is het wenselijk om het gebruik van de hoofdontsluiting op de Middengouw te stimuleren.

Dit kan door op het stukje Zuidgouw nr. 13-23 éénrichtingsverkeer in te stellen, met uitzondering van fietsers, snorfietsers en bromfietsers.

Dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990.

Dit verkeersbesluit is genomen na overleg met de verkeerscoördinator Noord-Holland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking.

B E S L U I T :

Op de Zuidgouw te Ursem éénrichtingsverkeer in te stellen met uitzondering van fietsers, snorfietsers en bromfietsers, op het gedeelte tussen de perceelnummers 13 t/m 23, door het plaatsen van de borden model C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord O103.

Eén en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening D-500-199.

Dit besluit wordt 30 juni 2014 gepubliceerd in de Staatscourant.

Koggenland, 24 juni 2014

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens deze,

Gerard van Harskamp

Coördinator Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant schriftelijk of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Locatie Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) een verzoek om voorlopige voorziening doen.