Logo Amsterdam - NoordAmsterdam-Noord, verkeersbesluit Twiske zuid, woonerf, fietspad, inrijverbod en voorrang

Z14-61377/2526

Het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Noord, gemeente Amsterdam, gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V. 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer en de Verordening op de Stadsdelen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende

  • -Dat in Twiske Zuid een nieuwbouwwijk is verrezen;

  • -Dat het voor de verkeersveiligheid van belang is om nadere verkeersregels in te stellen, bestaande uit een woonerf, verplicht fietspad, éénrichtingverkeer en een voorrangsregeling;

  • - Dat op 13-12-2012 overleg met de verkeerscommissie, waarin een gemandateerde van de regionale politie eenheid Amsterdam is vertegenwoordigd, heeft plaatsgevonden, waarbij de verkeerscommissie positief op het bebordingsplan heeft geadviseerd;

  • -Dat deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

  • -Dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

BESLUIT

  • Door het plaatsen van verkeersborden conform model G5 en G6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan te wijzen als Woonerf het gedeelte nieuwbouwwijk direct grenzend aan de zuidzijde van Industrie in te stellen een woonerf.

  • Door het plaatsen van verkeersbord conform model G11 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan te wijzen als verplicht fietspad, het fietspad tussen de Stoombootweg en de nieuwbouwwijk Twiske zuid.

  • Door het plaatsen van verkeersborden conform model C2 en C3 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met het onderbord “uitgezonderd fietsers” eenrichtingsverkeer in te voeren op de brug tussen Industrie en de westelijk daarvan gelegen woonstraat, in de richting van oost naar west, uitgezonderd fietsers.

  • Door het plaatsen van verkeersborden conform model B4, B5 en B6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 de voorrang te regelen tussen de Adriaan Loosjesstraat en de nieuwbouw in die zin dat verkeer op de Adriaan Loosjesstraat voorrang krijgt op de zuidelijk gelegen nieuwbouwwijk.

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekening

Amsterdam, 10 juni 2014

Namens het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Noord, gemeente Amsterdam,

De heer R. Dreijer

Afdelingsmanager Stadsdeelbeheer

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, binnen zes weken na bekendmaking van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord, Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Hiervoor moet u een verzoek richten -naast het indienen van een bezwaarschrift- tot de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden (griffierecht).

Naar boven