Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandStaatscourant 2014, 18092Ontheffingen

Logo Flevoland
Ontheffing verleend aan Duke Faunabeheer te Lelystad voor het vangen (en eventueel doden) van vogels in bedrijfspanden

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet op 23 juni 2014 een ontheffing hebben verleend aan Duke Faunabeheer te Lelystad voor het vangen (en eventueel doden) van vogels die zich bevinden in bedrijfspanden, waar zij een gevaar opleveren voor de voedselveiligheid of de openbare orde in gevaar brengen door het nodeloos af laten gaan van het alarm.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 27 juni 2014 tot en met 4 augustus 2014 ter inzage:

  • in het provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren.

Om de stukken buiten deze uren in te zien, kan telefonisch (0320-265622) een afspraak worden gemaakt. Tevens zal de ontheffing en de bijbehorende stukken voor een ieder toegankelijk zijn via de website http://www.flevoland.nl/digitaal-loket/inzien/.

Bezwaar

Gedurende een termijn van zes weken, welke is ingegaan op 24 juni 2014 kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en voorzien te zijn van:

  • uw naam en adres;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

Bezwaren dienen uiterlijk op 4 augustus 2014 te worden ingediend en gericht te zijn aan het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB te Lelystad.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de president van de arrondissementsrechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening dient u griffierecht te betalen. Voor de betaling daarvan ontvangt u bericht van de Rechtbank.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland (0320-265488).