Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mook en MiddelaarStaatscourant 2014, 17959Vergunningen

Logo Mook en Middelaar
Uitgebreide omgevingsvergunningen gasverdeelstation Heumensebaan, Mook en Middelaar

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van een hekwerk rondom een nieuw gasverdeelstation ter plaatse van Heumensebaan ongenummerd in Molenhoek, kadastraal bekend als gemeente Mook en Middelaar, sectie A nummers 4044 (gedeeltelijk) en 6875 (gedeeltelijk) en het gebruik van het betreffende gebied ten behoeve van nutsvoorzieningen. De vergunning is op 18 juni 2014 verzonden.

De omgevingsvergunning omvat de activiteiten het bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

Inzien:

De verleende vergunning met bijbehorende stukken ligt, met ingang van verzenddatum, tijdens openingstijden in het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl.

Beroep:

Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig hun zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen tegen het genomen besluit beroep instellen bij de Rechtbank Limburg. De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan de dag na verzending van het besluit. Beroep kunt u schriftelijk indienen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, via voornoemd adres of digitaal, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.