Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2014, 1793Verkeersbesluiten

Logo Sittard-GeleenGemeente Sittard-Geleen - Verkeersbesluit voor uitvoeren bordenplan na reconstructie - Annastraat Geleen

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen nemen onderstaande verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van een bordenplan na de reconstructie van de Annastraat in Geleen.

V erkeers maatregel en

Verwijderen van bord ‘Gehandicaptenparkeerplaats’ (bord E06) ter hoogte van Annastraat 39.

De volgende borden dienen geplaatst te worden:

  • Twee maal bord ‘Gehandicapten parkeerplaats’ (bord E06) met onderbord ‘Gratis parkeren voor max 3 uur’ met parkeerschijfpictogram ter hoogte van Annastraat 9 en 29.

  • Bord ‘Gedwongen rijrichting rechtsaf’ (bord D05r) vanaf het Annapad richting Annastraat, omdat de Annastraat zal worden voorzien van een middenberm.

  • Twee maal bord ‘Gedwongen rijrichting rechtsaf’ (bord D05r) vanaf de Markt richting Elisabethstraat, ter voorkoming van het vastzetten van verkeer op het kruisingsvlak vóór de entree parkeergarage en Annastraat.

  • Bord ‘Verboden voor vrachtwagens’ (bord C07) vanaf het Annapad richting Annastraat vanwege de te beperkte ruimte en/of draaicirkel voor vrachtverkeer.

  • Bord ‘Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen’ (bord E07), ter hoogte van Annastraat 23. De lengte van het vak correspondeert met de aangebrachte verlaagde banden.

Op de situatietekening behorend bij het conceptverkeersbesluit is de situering van de verkeersmaatregelen aangegeven.

Overwegingen

De reconstructie van de Annastraat heeft gevolgen voor de verkeerssituatie. Nu bekend is welke verkeersborden verwijderd dienen te worden en welke borden in de nieuwe situatie aangebracht moeten worden kan hierover een verkeersbesluit genomen worden.

Uit het oogpunt van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, goede doorstroming op wegen, de bescherming van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan, het waarborgen van de vrijheid van verkeer, alsmede het voorkomen van door verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder en schade zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a t/m d, artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het noodzakelijk geacht om in de Annastraat diverse borden te verwijderen en plaatsen.

De Annastraat is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

Bewoners en ondernemers zijn vanaf het begin in het traject meegenomen waardoor hun belangen zijn meegewogen in het ontwerp.

Inzage en bezwaar

Wilt u het verkeersbesluit met alle bijbehorende stukken inzien? Dat kan van donderdag 23januari 2014 tot en met woensdag 05maart 2014. Bij de balie Vergunningen in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken kan ook: van maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u hiertegen gedurende de ter inzagelegging een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA  SITTARD. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.